+1-778-834-5353 info@namaroopa.com
Select Page
සියලු ලෝක සියලු සත්වයෝ
නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිත තර වෙත්වා !!!

දහම් ඉගෙන ගන්න පහත අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා උපයෝගී කරගන්න.

Use following internet links to Learn, Study and understand Dhamma

 

This page contains a large collections of links where you can download or listen to various dhamma talks, books, magazines, videos and documents covering many different topics. Some of these dhamma talks shows the long and tedious journey I have taken in my exploration of dhamma until I have listen to dhamma explanations from Waharaka Abayarathanalankara Thero. These material have more or less helped me in my search of happiness. I am trying to mention the time-era that I have used these materials in red color (so I remember that for my reference). I am leaving these connections here for anyone to refer in future.

Waharaka Thero and related websites

There are many websites and applications related Waharaka Thero, you can find some of them here.

Sadhaham Deshana

2016 / Vancouver

https://www.waharaka.com/

Waharaka Thero – Dhamma Talks as 5421 Mp3

Questions Asked From A Buddhist

Abayarathanalankaraya (From the life story of a devoted monk – Ven Abayarathanalankara thero.

https://www.youtube.com/watch?v=erAxMU0fxjA&list=PLYgmOkzzAFGwPWd4LrJ2TVGbo59OfSAiE&index=12

Download for offlince listening

Both video and Audio MP3 files are uploaded to Mega (Upto Episode 35)

වහරක CDs from Google Drive

by Waharaka Abayarathanalankara Thero
CDs From Google Drive (about 95 of 105 cds)
වහරක අභයරතනාලංකාර තෙරුන් දේශිත නිර්මල ශ්‍රී සත්ධර්මය මෙතැනින් ලබා ගන්න. බොහෝමයක් CD මෙතන ඇත.
Many merits to owner of this Google Drive account – “Hidden Buddhism”.

Walasmulle Abaya Thero Nirapekshathwayemaga and related websites

With efforts from the Walasmulle Abaya thero, the message of dhamma has travelled all over the world once again. With that there are  many websites, applications and apps related Nirapekshathwayemaga and sub organizations, you can find some of them here.

Nirapekshathwayemaga

2016 / Vancouver

https://www.nirapekshathwayemaga.com/

https://www.youtube.com/@NirapekshathwayeMaga

You can reach many different channels and branches by starting one of the above two links.

නිරපේක්ෂත්වයේ මග – Nirapekshathwaye Maga

Nirapekshathwaye Maga – Dhamma Books

Walasmulle Abaya Thero Nirapekshathwayemaga Season 7

All following links are quite remarkable in my Dhamma journey. I am listing them all below for anyones future reference. Even after 8 years (2024), I am hearing Abaya thero referring to “Season 08” (or 07) programs for his listener for further understanding of Dhamma.

Nirapekshathwayemaga Season 07 Dhamma Talks

2016-04-09 / Sri Lanka

 

Walasmulle Abaya Thero Nirapekshathwayemaga Season 8

With efforts from the Walasmulle Abaya thero, the message of dhamma has travelled all over the world once again. With that there are  many websites, applications and apps related Nirapekshathwayemaga and sub organizations, you can find some of them here.

Nirapekshathwayemaga

2016 / Vancouver

 

01. Day-1 Session-1 – 8.01. සෝවාන් වන්නේ බණ අසාය, භාවනාවෙන් නොවේ
02. Session-2 – 8.02. බණ අසා සෝවාන් වන බවට ත්‍රිපිටක සාක්ෂි
03. Session-3 – 8.03. සෝවාන් වීමට දැන ගත යුතු දහම් කරුණු
04. Day-2 Session-1 – 8.04. පංච ස්කන්ධය සහ පංච උපාදානස්කන්ධය
05. Session-2 – 8.05. තණ්හාවෙන් නිවන් දකිමු
06. Session-3 – 8.06.නිවන් මගට මුල ප්‍රඥාව පමණි
07. Day-3 Session-1 – 8.07 .සංඛාර යනු ද්‍රව්‍ය වස්තු නොවේ
08. Session-2 – 8.08. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම යනු විකෘතියකි
09. Session-3 – 8.09. අනාත්ම යනු මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් බව
10. Day-4 Session-1 – 8.10. පදාර්ථයේ සහ ශක්තියේ නිර්මාතෘ සිත බව
11. Session-2 – 8.11. ආර්යන්ට පමණක් වැටහෙන නිරුක්ති ඥානය යනු කුමක්ද?
12. Session-3 – 8.12. භෞතික ලෝකයේ නිර්මාතෘ?
13. Day-5 Session-1 – 8.13. ඇස ඇසට නොපෙනෙන බව ඔබ දන්නවාද?
14. Session-2 – 8.14. නිවන් දැකීමට චේතනාවෙන් කලයුතු යමක් නොමැත
15. Session-3 – 8.15. බුදු දහමේ එකම ඉගැන්වීම පටිච්ඡ සමුප්පාදයයි
16. Day-6 Session-1 – 8.16. ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියත් ලෞකික සම්මාදිට්ඨියත් අතර වෙනස
17. Session-2 – 8.17. දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය අධිච්ඡ සමුප්පන්නද පටිච්ඡ සමුප්පන්නද
18. Session-3 – 8.18. සම්මාදිට්ඨිය සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රය ඇසුරින්
19. Day-7 Session-1 – 8.19. ඔබ වඩන සතර සතිපට්ඨානය ආර්ය ද? අනාර්ය ද?
20. Session-2 – 8.20. සතර සතිපට්ඨානයේ ඔබ නොදුටු පැති කඩක්
21. Session-3 – 8.21. ලෝකෝත්තර චතුර්ථ ධ්‍යානයේ සම්මා සමාධිය පූර්ණය කර ගන්නා අයුරු
22. Day-8 Session-1 – 8.22. සතර ඉරියව්වෙන් වැඩිය හැකි සතර දැහැන්
23. Session-2 – 8.23. සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වැඩීමට වැඩිය යුත්තේ අනිච්ඡයි
24. Session-3 – 8.24. 2017 නව වසරේ අග්‍රශ්‍රාවක ධාතු පූජාව
25. Day-9 Session-1 – 8.25. අට්ඨික සංඥාව යනු ඇටසැකිලි නොව සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයි
26. Session-2 – 8.26. ආශ්වාදයේ ආදීනව නිස්සරණ තුලින් ලෝකෝත්තර ආනාපානාසතිය කරා
27. Session-3 – 8.27. රහත් ඵලය දක්වාත් රහත් ඵලයෙන් පසුවත් වඩන ආනාපානසතිය
28. Day-10 Session-1 – 8.28. පටිච්ඡ සමුප්පාදයේ සැඟවුණු පැතිකඩ (1-3)
29. Session-2 – 8.29. පටිච්ඡ සමුප්පාදයේ සැඟවුණු පැතිකඩ (2-3)
30. Session-3 – 8.30. පටිච්ඡ සමුප්පාදයේ සැඟවුණු පැතිකඩ (3-3)

e-Monastery

by Toronto Canada Group
A large collection of Karmastana Meditation Sessions, Dhamma Discussions of Nirapekshathwaye Maga – held in Sri Lanka and many countries around the world are collected in to a one place and organized amazingly well – so any one can download audios, videos, books with ease and speed of Google.

If you are struggling to download from YouTube, this is the place you reach.

Many merits to owner of this Google Drive account – and for the continuous effort to keep this drive up to date.

Ven. Thiththagalle Anandasiri Thero

You can find Abhidhamma teachings by following the link below.

අභිධර්මයේ මුලික කරුණු (Abidharma for Beginners)

2016 / Vancouver

The link below will take you to the series of dhamma talks conducted by Ven. Thiththagalle Anandasiri thero during his visit to BVS temple in Vancouver Canada. There are 23 videos in this youTube playlist.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLetVXp4Mj3bWZM9J71qYqvXE882sPmTJv

Reference Websites

You can find some of the often used reference websites in here.

Sutra Central / Tripitaka Reference

2012 / Vancouver

SuttaCentral Tipitaka

Access to Insight / Dhamma Explanations

Access to Insight

YouTube එකතුව

YouTube Links සහ channels මෙහි සඳහන් කර ඇත.

Channel Link Status / First seen/ Last Checked
Yuttadhammo Bhikkhu

Yuttadhammo Bhikkhu – There are many Videos for all ages covering vast variety of dhamma topics

Top Five Reasons Why Everyone Should Meditate

https://m.youtube.com/watch?v=ZUc-fLO8QFU&list=PL988632B0D94DD4BF&index=1&pp=iAQB
If the above video is restricted, you can access using the Playlist ID by going to YouTube – ID is PL988632B0D94DD4BF

Introduction to Meditation: How To Meditate (HD)

https://m.youtube.com/watch?v=hLvU7ppM4vE&list=PL603BD0B03E12F5A1&index=1&pp=iAQB
If the above video is restricted, you can access using the Playlist ID by going to YouTube – ID is PL603BD0B03E12F5A1

Buddhism 101

https://m.youtube.com/watch?v=szbAX6bqdck&list=PLmbqwQzY-s2fRhLlMZzAAoMjoi8E40qsr&index=1&pp=iAQB
You can find more Suthra discussions, QnA, Dhammapada, and Monk Radio etc by visiting the youtube channel of Yuttadhammo Bhikkhu.

Working / 2012 / 2024
Dharmayai Obai – Many dhamma talks from England (එංගලන්තයේ)

Dharmayai Obai

Working / 2012 / 2024
The Buddhist Media Network Working / 2016 / 2024
නිවන් පිණිසයි https://www.youtube.com/channel/UCkac2evTlOR8pK3S-5dcFGQ/feed Offline / 2016 / 2024

 

 

Ven Mankadawala Sudassana Thero | 2015-08 සසර කතරෙහි අතරමන් වුන…(Full Episodes) This is not available in YouTube now. Offline / 2015 / 2024
A collection of YouTube channels by various well known dhamma speakers.
 • පූජනීය දන්කන්දේ ධම්මරතන ස්වාමීන්වහන්සේ.
  Watch this playlist on YouTube

 • අතිපූජ්‍ය වෙද්දෙනියේ නන්දසීල ස්වාමීන්වහන්සේ.
  Watch this playlist on YouTube

 • අතිපූජ්‍ය දිඹුල්කුඹුරේ විස්සුද්ධානන්ද ස්වාමීන්වහ්නසේ.
 • Watch this playlist on YouTube

  අති පූජනීය මොරවත්තේ සුබෝධි ස්වාමීන්වහන්සේ.

  Watch this playlist on YouTube

 • අති පූජනීය පිටිගල ගුණරතන ස්වාමීන්වහන්සේ.Update: 2024 Mar 08The youTube channel hosting these videos are now outof commision.

Working / 2014 / 2024
A Dhamma talks collection in Mewantha Somarathna’s channel කිරිබත්ගොඩ ඥාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ – යාවත් කාලීන ධර්ම දේශනා එකතුවකි Working / 2012 / 2024
Patisothagami Patipada පටිසෝතගාමී පටිපදා | Patisothagami Patipada Working / 2016 / 2024
Aathaapi Organization Working / 2017 / 2024
Buddhism In English Working / 2016 / 2024
BSV Dhamma Talks

BSV Dhamma Talks

Buddhist Society of Victoria (BSV) visit https://www.bsv.net.au

Working / 2016 / 2024
රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ – Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!! Maha Rahathun Wadi Maga Osse – Many Dhamma talks from Rajagiriye Ariyagnana Thero Working / 2016 / 2024
Nira Misa Nira Misa – Channel with many Sutras and Advice Working / 2016 / 2024
Buddhist Fellowship – Many Videos in English

Buddhist Fellowship

www.buddhistfellowship.org

Working / 2016 / 2024

Ven. Rerukane Chandawimala Thero

There are number of commonly used books written by Renrukane thero. You can find those books and many others by following the links below.

http://dahamvila19-1.blogspot.com/p/blog-page_09.html

http://dahamvila13.blogspot.com/p/scribdx.html

Dhamma Books from Rerukane Thero

1. Bauddhayage Athpotha
2. Punyopadeseya
3. Pohoya Dinaya
4. Bodhi Poojawa
5. Sewvisi Maha Gunaya
6. Mangala Dahrma vistharaya
7. Buddha Neethi Sangrahaya
8. Dharma Vinishchaya
9. Paramitha Prakaranaya
10. Nirvana Winishchaya Ha Punaruthpaththi Kramaya
11. Chathurarya Sathya
12. Keles Ekdahas Pansiyaya
13. Wanchaka Dhamma Ha Chithopaklesha Dharma
14. Abhidharmaye Mulika Karunu
15. Bodhi Pakshika Dharma vistharaya
16. Vidarshana Bhavana kramaya
17. Chathalisakara Maha Vipassana Bhawanawa
18. Patichcha Samuppada Viwarana
19. Vinaya Karma Potha
20. Upasampada Seelaya
21. Ubhaya Prathimokshaya
22. Satipattana Bhawana Kramya
23. Satipattana Bhawana Wiwechanaya
24. Patthana Maha Prakarana Sannaya Part 1
25. Patthana Maha Prakarana Sannaya Part 2
26. Sasanawatharanaya
27. Rerukane Chandawimala Maha Thero Charitha Kathawa

Page references from the Ven. Rerukane Chandawimala Thero's Abidhamma Book
Use these reference to quick look up to find page number of the important sections.

 • Page 001 — First Few Pages
 • Page 002
 • Page 003
 • Page 004
 • Page 005 — පටුන
 • Page 006
 • Page 007
 • Page 008
 • Page 009
 • Page 010
 • Page 011
 • Page 012
 • Page 013
 • Page 014
 • Page 015
 • Page 016
 • Page 017
 • Page 018
 • Page 019 — Start of Book
 • Page 020
 • Page 021
 • Page 022 — පරමාර්ථ ධර්ම
 • Page 023
 • Page 024
 • Page 025
 • Page 026
 • Page 027
 • Page 028
 • Page 029
 • Page 030
 • Page 031
 • Page 032
 • Page 033
 • Page 034
 • Page 035 — චිත්ත / සිත / සිතක ක්‍රියාකාරීත්වය
 • Page 036
 • Page 037
 • Page 038
 • Page 039
 • Page 040
 • Page 041 — චෛතසික
 • Page 042
 • Page 043
 • Page 044
 • Page 045 — රූපය
 • Page 046 — නිර්වාණය
 • Page 047
 • Page 048
 • Page 049 — චිත්ත ප්‍රබේද / භවාංග චිත්ත
 • Page 050
 • Page 051
 • Page 052
 • Page 053
 • Page 054
 • Page 055
 • Page 056
 • Page 057
 • Page 058
 • Page 059
 • Page 060 — ඵස්ස (සබ්බචිත්ත සාධාරණ)
 • Page 061
 • Page 062
 • Page 063 — වේදනාව
 • Page 064 — සංඥාව
 • Page 065 — චේතනාව
 • Page 066
 • Page 067 — ඒකග්ගතාවය
 • Page 068 — ජීවිතින්ද්‍රිය
 • Page 069 — මනසිකාරය
 • Page 070
 • Page 071
 • Page 072
 • Page 073
 • Page 074
 • Page 075
 • Page 076
 • Page 077
 • Page 078
 • Page 079
 • Page 080
 • Page 081
 • Page 082
 • Page 083
 • Page 084
 • Page 085
 • Page 086
 • Page 087
 • Page 088
 • Page 089
 • Page 090
 • Page 091
 • Page 092
 • Page 093
 • Page 094
 • Page 095
 • Page 096
 • Page 097
 • Page 098
 • Page 099
 • Page 100
 • Page 101
 • Page 102
 • Page 103
 • Page 104
 • Page 105
 • Page 106
 • Page 107
 • Page 108
 • Page 109
 • Page 110
 • Page 111
 • Page 112
 • Page 113
 • Page 114
 • Page 115
 • Page 116
 • Page 117
 • Page 118
 • Page 119
 • Page 120
 • Page 121
 • Page 122
 • Page 123
 • Page 124
 • Page 125
 • Page 126
 • Page 127
 • Page 128
 • Page 129
 • Page 130
 • Page 131
 • Page 132
 • Page 133
 • Page 134
 • Page 135
 • Page 136
 • Page 137
 • Page 138
 • Page 139
 • Page 140
 • Page 141
 • Page 142
 • Page 143
 • Page 144
 • Page 145
 • Page 146
 • Page 147
 • Page 148
 • Page 149
 • Page 150
 • Page 151
 • Page 152
 • Page 153
 • Page 154
 • Page 155
 • Page 156
 • Page 157
 • Page 158
 • Page 159
 • Page 160
 • Page 161
 • Page 162
 • Page 163
 • Page 164
 • Page 165
 • Page 166
 • Page 167
 • Page 168
 • Page 169
 • Page 170
 • Page 171
 • Page 172
 • Page 173
 • Page 174
 • Page 175
 • Page 176
 • Page 177
 • Page 178
 • Page 179
 • Page 180
 • Page 181
 • Page 182
 • Page 183
 • Page 184
 • Page 185
 • Page 186
 • Page 187
 • Page 188
 • Page 189
 • Page 190
 • Page 191
 • Page 192
 • Page 193
 • Page 194
 • Page 195
 • Page 196
 • Page 197
 • Page 198
 • Page 199
 • Page 200
 • Page 201
 • Page 202
 • Page 203
 • Page 204
 • Page 205
 • Page 206
 • Page 207
 • Page 208
 • Page 209
 • Page 210
 • Page 211
 • Page 212

Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero

You can find Dhamma teachings by Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero by following below links. All most all of these teaching are in Sinhala language. Kiribathgoda Gnanananda Thero helped to move the society forward from what Ven. Soma thero initiated. The collection of 70 Suttas is one of my favorite listens during the day to day commute at that time(2006-2010). Most of these early teaching were done before Kiribathgoda Gnanananda Thero and his concept of Mahamewna Monastries became quite popular in Sri Lanka and all around the world.

https://niwana.wordpress.com/about/

Sutta 70

2006-2010 / Sri Lanka / Canada

https://app.box.com/s/3mnq3kmjaxvdb26dx8hsthpkw8dzkv6u

These Suttas are easy to listen and understand.

Follow to the page below for some other pointers to SoundCloud archives of 2006 and earlier years of dhamma talks.

මහමෙව්නාවෙන් ඇසෙන සඳහම් – Dhamma form Mahamewnava Monastery

Sutra 70 - සූත්‍ර හැත්තෑව

by Kiribathgoda Gnananda Thero
Sutra 70 – Some historical dhamma talks during year 2000’s

මේ කිරිබත්ගොඩ ඥානානන්ද හිමියන් විසින් මීට වසර ගණනාවකට පෙර දේශානා කරන ලද දහම් එකතුවකි.

A more recent collection of Dhamma talks can be found in another place – Browse to this page.

Ven. Pitigala Gunarathana Thero

You can find Dhamma teachings by Ven. Pitigala Gunarathana Thero by following below links. Most of these teaching are in Sinhala language. Ven. Gunarathana was the chief mediation teacher at Labunoruwa Kanda Forest Monastery for some time.

https://niwana.wordpress.com/about/

Sabbasawa Sutta Exposition

2012 / Richmond / Canada

https://niwana.wordpress.com/sabbasawa-sutta-exposition/

There are 13 Dhamma talks in this series. This series of talks is one the very first dhamma talks series that I kept on listening all the way to the end. I hope this will help you as well. There might be newer dhamma talks on this topic now, so be aware of that as well.

 

Collection of Dhamma Talks

2011 / Richmond / Canada

https://app.box.com/s/rplh0pvjvpwngih5ul1aozg1y221vq34

 

Enlightening Talks

by Pitigala Gunarathana Thero
Found in archives.org at this URL.

A complete collection to downloads and related dhamma talks were available at the official webpage(https://gunarathana.org/) of Venerable Thero in 2016. However this webpage is no longer available(2024/March).

Labunoruwa Kanda Aranya

2012 / Richmond / Canada

Pictures and blog posts about Labunoruwa Kanda Aranya.

https://homagamashanthas.blogspot.com/2016/03/blog-post_8.html

Thripitaka Versions

There are several version of thripitaka in circulation. Most accepted and widely used is “Buddha Jayanthi Thripitaka” produced by “Buddhist Cultural Center Nadimala”

2016 / Vancouver

ත්‍රිපිටකය - බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මාලාව

සූත්‍ර පිටකය

විනය පිටකය

 1. පාරාජිකා පාළි
 2. පාචිත්තිය පාළි 1
 3. පාචිත්තිය පාළි 2
 4. මහාවග්ග පාළි 1
 5. මහාවග්ග පාළි 2
 6. චුල්ලවග්ග පාළි 1
 7. චුල්ලවග්ග පාළි 2
 8. පරිවාර පාළි 1
 9. පරිවාර පාළි 2

අභිධර්ම පිටකය

 1. ධම්මසංගණී ප්‍රකරණය
 2. විභංග ප්‍රකරණය 1
 3. විභංග ප්‍රකරණය 2
 4. කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 1
 5. කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 2
 6. කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 3
 7. ධාතුකථා පුග්ගල පඤ්ඤත්ති ප්‍රකරණ 1
 8. යමක ප්‍රකරණ 1
 9. යමක ප්‍රකරණ 2-1
 10. යමක ප්‍රකරණ 2-2
 11. පට්ඨාන ප්‍රකරණ 1
 12. පට්ඨාන ප්‍රකරණ 2
 13. පට්ඨාන ප්‍රකරණ 3
බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය (මෙහි සියලු පොත් 56ම අඩංගු වේ)

This is a replica of Buddha Jayanthi Thripitaka.

There are 57 Books in total in 3 baskets (Pitaka). All files are in PDF format. Please download and read.

බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය මෙම යොමුවෙන් ලබාගන්න. මෙහි සියලු පොත් 56ම අඩංගු වේ.

All files are stored in a Google-Drive account backed by the power of Google to provide safety and security through its world wide data centers.

Click here to download – This will open Google Drive folder

 

Please Note:

If there is any problem in downloading please inform the admin by admin@namaroopa.com or through comments sections below.

If you feel this violates any copyrights please inform the admin by admin@namaroopa.com or text +1778-834-5353. Spreading and providing easy access of dhamma is the only objective in this effort.

ජට්ඨ සංගායනා ත්‍රිපිටක

You can find details by following the website below:

https://www.sobhana.net/contact/tipitaka/index.htm

මහමෙව්නාවෙන් පල කල ත්‍රිපිටක පොත් කීපක්

Following are some books published by Mahamevna Asapuva Sri Lanka. There are opposing commentaries related to some ideas and the language of the translation used in these books, indicating this translation does not agree to the core meaning of Buddhist philosophy. However, the language is very easy to handle, so this would be a stepping stone for starters until they are ready to see the real depths. Link is here for the Google drive folder.

මහමෙව්නාවෙන් පල කල ත්‍රිපිටක පොත් කීපක් මෙමෙ යොමුවෙන් ලබා ගන්න.

ඒ.පී.ද සොයිසා මහතා විසින් සිංහලයට පරිවර්ථනය කරන ලද ත්‍රිපිටකය

සූත්‍ර පිටකය

විනය පිටකය

 1. විනය පිටකය 1
 2. විනය පිටකය 2
 3. විනය පිටකය 3
 4. විනය පිටකය 4

අභිධර්ම පිටකය

 1. අභිධර්ම පිටකය 1
 2. අභිධර්ම පිටකය 2
 3. අභිධර්ම පිටකය 3
 4. අභිධර්ම පිටකය 4
 5. අභිධර්ම පිටකය 5
 6. අභිධර්ම පිටකය 6
 7. අභිධර්ම පිටකය 7
 8. අභිධර්ම පිටකය 8
ත්‍රිපිටකය Selected Important Sections - ගමනක නිමාවේ ඇරැඹූම – Beginning to end the journey

Even though this is not a translation or a commentary, the following book resolves the maze puzzle of three baskets and present it in a logical and sensible way, so a beginner can understand easily. Find this book (“Beginning to end the journey”) Gamanaka Nimave Arabuma from here.

ගමනක නිමාවේ ඇරැඹූම – Beginning to end the journey

Internet Archive

You can listen some of the archived dhamma talks by following these URLs.

Savanata Sisilasa Weekdays Discussions

2016 / Vancouver

https://archive.org/details/T20160129VenAluthgamgodaGnanaweeraTheroJathiJaraSanna