බුදු දහම අපේ කාලයේ දුවා දරුවන්ටත්

කියා දෙන්න ඔබත් උදව් වන්න

මේ දහම් කරුණු ඉංග්‍රීසි තේරුම පැහැදිලි කෙරෙන ආකාරයට නැවත ලියන්න.

Helakuru Phonetic Keyboard Layout

 

නාමරූප වෙබ් අඩවියට…

සිඟමනේ බුදුදහම යදිනට වූ කාලයක් විය…

කාලාන්තරයක්, නිවැරදිව තෙරුම් යන්න බුදුදහම වටහාගන්නට, සිඟමන් යදිනන් සේ පිය උරුමය සොයා රස්තියාදු ගැසූ කාලයක් විය.

දහමේ දැන ගතයුතු යමක් ඇතිද එය නිරවුල්ව දේශනා කල හැකි උතුම් ආර්යයන් අද ලොව පහල වී ඇත.

මේ උතුම් ක්ෂණ සම්පත්තිය මඟ නොහැර සියල්ලෝ තම දහම් පිපාසය සංසිදුවා ගනිත්වා!!!

Basics

Road Map To Nibbana

Decoding

20 mins each session

Meditation

Learn the Liberation

Deep Core

The Nuts and Bolts

Questions

Buddhists Answer

Home

Home Page (Regular)