+1-778-834-5353 info@namaroopa.com
Select Page

අභිධර්මයේ මුලික කරුණු පොතෙන් – Basics of Abidhamma Book

සියලුම පිටු අනුපිළිවෙළින්:

Page 001 — First Few Pages
Page 002
Page 003
Page 004
Page 005 — පටුන
Page 006
Page 007
Page 008
Page 009
Page 010
Page 011
Page 012
Page 013
Page 014
Page 015
Page 016
Page 017
Page 018
Page 019 — Start of Book
Page 020
Page 021
Page 022 — පරමාර්ථ ධර්ම
Page 023
Page 024
Page 025
Page 026
Page 027
Page 028
Page 029
Page 030
Page 031
Page 032
Page 033
Page 034
Page 035 — චිත්ත / සිත / සිතක ක්‍රියාකාරීත්වය
Page 036
Page 037
Page 038
Page 039
Page 040
Page 041 — චෛතසික
Page 042
Page 043
Page 044
Page 045 — රූපය
Page 046 — නිර්වාණය
Page 047
Page 048
Page 049 — චිත්ත ප්‍රබේද / භවාංග චිත්ත
Page 050
Page 051
Page 052
Page 053
Page 054
Page 055
Page 056
Page 057
Page 058
Page 059
Page 060 — ඵස්ස (සබ්බචිත්ත සාධාරණ)
Page 061
Page 062
Page 063 — වේදනාව
Page 064 — සංඥාව
Page 065 — චේතනාව
Page 066
Page 067 — ඒකග්ගතාවය
Page 068 — ජීවිතින්ද්‍රිය
Page 069 — මනසිකාරය
Page 070
Page 071
Page 072
Page 073
Page 074
Page 075
Page 076
Page 077
Page 078
Page 079
Page 080
Page 081
Page 082
Page 083
Page 084
Page 085
Page 086
Page 087
Page 088
Page 089
Page 090
Page 091
Page 092
Page 093
Page 094
Page 095
Page 096
Page 097
Page 098
Page 099
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Page 105
Page 106
Page 107
Page 108
Page 109
Page 110
Page 111
Page 112
Page 113
Page 114
Page 115
Page 116
Page 117
Page 118
Page 119
Page 120
Page 121
Page 122
Page 123
Page 124
Page 125
Page 126
Page 127
Page 128
Page 129
Page 130 — ස්පර්ශය
Page 131 — භාව රූප දෙක
Page 132
Page 133 — ලිංග පරිවර්තනය
Page 134 — හෘදය රූපය
Page 135 — ජීවිත රූපය
Page 136 — ආහාර රූපය
Page 137
Page 138 — ආකාශ ධාතුව
Page 139
Page 140
Page 141
Page 142
Page 143
Page 144
Page 145
Page 146
Page 147
Page 148
Page 149
Page 150
Page 151
Page 152
Page 153
Page 154
Page 155
Page 156
Page 157
Page 158
Page 159
Page 160
Page 161 — හේතු ප්‍රත්‍ය
Page 162
Page 163 — හේතු ප්‍රත්‍යයේ රාශි 3කි
Page 164 — ආරම්මන ප්‍රත්‍ය
Page 165 — අධිපති ප්‍රත්‍ය
Page 166 —
Page 167
Page 168 — අනන්තර ප්‍රත්‍ය සහ සමනන්තර ප්‍රත්‍ය
Page 169
Page 170 — සහජතා ප්‍රත්‍ය
Page 171 — අන්‍යායෝන්‍ය ප්‍රත්‍ය
Page 172
Page 173 — නිඃශ්‍රය ප්‍රත්‍ය
Page 174
Page 175
Page 176 — උපනිඃශ්‍රය ප්‍රත්‍ය
Page 177
Page 178 — පූරේජාත ප්‍රත්‍ය
Page 179
Page 180 — පශ්චාජාත ප්‍රත්‍ය
Page 181
Page 182 — ආසේවන ප්‍රත්‍ය
Page 183 — කර්ම ප්‍රත්‍ය
Page 184 — විපාක ප්‍රත්‍ය
Page 185 — ආහාර ප්‍රත්‍ය
Page 186
Page 187 — ඉන්ද්‍රිය ප්‍රත්‍ය
Page 188 — ධ්‍යාන ප්‍රත්‍ය
Page 189 — මාර්ග ප්‍රත්‍ය
Page 190 — සම්ප්‍රයුක්ත ප්‍රත්‍ය
Page 191 — විප්‍රයුක්ත ප්‍රත්‍ය
Page 192 — අස්ති / නාස්ති ප්‍රත්‍ය
Page 193 — විගතාවිගත ප්‍රත්‍ය
Page 194 — ප්‍රත්‍යයන්ගේ විශේෂ විභාගය
Page 195
Page 196
Page 197
Page 198
Page 199 — අභිධර්මය බුද්ධ දේශනයක් නොවේද? ඊට පිළිතුරු
Page 200
Page 201
Page 202
Page 203
Page 204
Page 205
Page 206
Page 207 — අනුක්‍රමණිකාව — Index
Page 208
Page 209
Page 210
Page 211
Page 212

%d bloggers like this: