+1-778-834-5353 info@namaroopa.com
Select Page
උම්මග්ග ජාතකය ගැන කියවෙන වෙබ් පිටු කීපයක් මේ කතා කියවීමට සොයන  දරුවන්ට සහ දෙමාපියන්ගේ දැන ගැනීමට මෙතෙන එකතු කර ඇත. Read more below:  
 1. 1. 2010-02-11 529 උම්මග්ග ජාතකය 529 උම්මග්ග ජාතකය 529 උම්මග්ග ජාතකය අප සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්ෙසේ ෙජ්තවන නම් උයෙනහි දවස් යවන ෙසේක් පඥා පාරමිතාව අරභයා ෙම් ජාතකය වඳාළෙසේක. දිනක් දම්සභා මණ්ඩපෙයහි රැස්වූ භික්ෂුන් වහන්ෙසේලා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ වඩනා ෙපරමඟ බල බලා ධර්මාසන පිරිවරා වැඩ හිඳ සර්වඥයන් වහන්ෙසේ පඥාෙවන් අධම පුරුෂයන් දමනය කළ නියාව ෙකතරම් විශ්ම ජනකදැයි කථාවක් උපන් කලට එහි වැඩි බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ මහෙණනි බුදුහු නුවණැත්ෙතෝ වූෙය් දැන් මතු ෙනොෙවයි ෙපරත් නුවණැත්ෙතෝෙව්දැයි ෙම් ජාතකය වදාල ෙසේක. උ ම් ම ග් ග ජ ා ත ක ය ම්ම ග්ගjathakakatha.org/newhome/index.php?v… 1/49
 2. 2. 2010-02-11 529 උම්මග්ග ජාතකය යටගිය දවස මියුළු නුවර ෙව්ෙද්හ රජ්ජුරුෙවෝ රාජ කරන කල්හි උන්ට අර්ථෙයන් ධර්මෙයන් අනුශාසනා කරන ෙසේනකය, පුක්කුසය, කාවින්‍දය, ෙදවින්‍දය යන පණ්ඩිතවරු සතරෙදෙනක් වූහ. එසමෙයහි ෙබෝධිසත්වයන් වහන්ෙසේ මව්කුස පිළිසිඳ ගන්නා දවස ෙව්ෙද්හ රජ්ජුරුෙවෝ ෙමබඳු ස්වප්නයක් දුටහ. ෙකෙසේද යත්? සතර පවුරු ෙකොන නාඹ තල් කඳන් සා ගිනිකඳන් සතරක් පවුෙර් උසට නැගී දිලිෙසන්ෙන්ය. ඒ සතරට මැද කෙදෝ පැණියකු සා ගිනි පුපුරක් නැගිලා එම ඇසිල්ෙලහිම සතරෙකොන ගිනි කඳ සතෙරහි ආෙලෝකය මැඩෙගන බඹෙලොව උසට එළිය පතුරුවමින් දිළිෙසන්ෙන්ය. සියළු ෙදවි මිනිසුන් සහිත ෙලෝ වැස්ෙසෝ ගඳින් මලින් පූජා ෙකෙරමින් ඒ ගිනිදැල් ඇතුෙල්ම වැද ඇවිදින්නාහුය. උන්ෙග් ෙරෝමකූප මාතයකුදු හුණු ෙනොවන්ෙන්ය. ෙව්ෙද්හ රජ්ජුරුෙවෝ ෙම් සීනය දුටු ෙව්ෙල් පටන් මරණභයින් භය පත්ව ෙනොනිදා පහන් ෙකොට උදෑසන ෙසේනකාදී පණ්ඩිතවරු සතරෙදනා ෙගන්වා සිහිනය දැන්වූ විට ෙසේනක පණ්ඩිතෙයෝ ෙද්වයන් වහන්ස, ෙනොබව මැනව, ෙම් මංගල සීනයකි. එයින් ඔබට වැඩක්ම වන්ෙන්ය. අප සතරෙදනාෙග් නුවණ යට ෙකොට ඔබ වහන්ෙසේට පස්වන පණ්ඩිත ෙකෙනක් උපදනාහ. අප සතරෙදනා සතර ෙකොන නැගි ගිනිකඳු සතරක් වැන්නම්හ. මධ ෙයහි ගිනි කඳ ෙමන් පස්වන පණ්ඩිතෙයෝ උපදනාහ. ඒ පණ්ඩිතෙයෝ අසමවූ නුවණැත්තාහයි දැන්වූහ. දැන් ෙකොයි දැයි රජ්ජුරුවන් කී කල්හි ෙද්වයන් වහන්ස අද උන්ෙග් මව්කුස පිළිසිඳ ගැන්ම ෙහෝ මව්කුසින් බිහිවීම ෙහෝ වන්ෙන්ය. තමන්ෙග් ශාස්ත බලෙයන් සීනෙයහි අත්ථ රජ්ජුරුවන්ට කීහ. රජ්ජුරුෙවෝ එදා පටන් එය සිහි කරමින් උන්හ. මියුළු නුවර නැෙගනහිර යවමැඳුම් ගම සිරිවර්ධන නම් සිටාණන්ෙග් බිසවවූ සුමනා ෙද්වී කුස මහ ෙබෝසතාණන් වහන්ෙසේ රජ්ජුරුවන් සීනය දුටු ෙව්ෙලහිම තව්තිසා ෙදව්ෙලොවින් චුතව පිළිසිඳ ගත් ෙසේක. අනිකුත් දිව පුතෙයෝ දහසක් ඒ ෙදව්ෙලොවින් චුතව එගම වැඩිමහළු සිටුවරුන්ෙග් ෙගවල පිළිසිඳ ගත්හ. සුමනා ෙදවිය දසමස් ඇවෑෙමන් රන්වන් පුතණු ෙකෙනකුන් වැදූය. ඒ ඇසිල්ෙලහිම සක්ෙදව් රජ ෙනොෙපෙණන ශරීර ඇතිව පැමිණ ෙබෝධිසත්වයන් අත රන්වන් සඳුන් ගැටයක් තබලා ගියහ. ෙබෝසතාෙණෝ ඒ සඳුන් ගැටය මිටින් ගත්ෙසේක. මෑණියන්දෑ පුතණුවන් අත තිබූ සඳුන් ගැටය දැක පුතණ්ඩ ෙතොප අත කුමක්දැයි ඇසීය. මෑණියනි මහ ඖෂධයකැයි කියා දිව සඳුන්ගැටය මෑණියන් අත තබා ෙම් ඖෂධය ඇරෙගන යම් ෙරෝගයකින් පීඩිත ෙකෙනකුට ෙදනු මැනවයි වදාළෙසේක. ඈ ඉතා සතුටුව සිටාණන්ට කීය. ඒ සිටාණන්ට සත් අවුරුද්දක් මුළුල්ෙලහි ෙව්දනා ෙගන ෙදන ඉසරුජාෙවක් ඇත. ඔහු ඉතා සතුටුව ෙම් කුමාරයාjathakakatha.org/newhome/index.php?v… 2/49
 3. 3. 2010-02-11 529 උම්මග්ග ජාතකය මෙහෞෂධයක් ෙගන ආහ. උපන් ඇසිල්ෙලහි මෑණියන් හා කථා කෙළේය. ෙමබඳු පින් ඇත්තහු විසින් දුන් ෙම් ෙබෙහත මහත් බල ඇත්ෙත් යයි සිතා ඒ ෙබෙහත අතට ෙගන මඳක් ගලගා නළල ගැල්වූහ. සත් වර්ෂයක් දුක් විඳි එම ෙව්දනාව ෙනළුම් පතට වන් දියත්තක් ෙමන් පහව ගිෙය්ය. ෙම් ඖෂධය ගැන දැනගත් ෙබොෙහෝ ෙරෝගීහු දිනපතාම පැමිෙණන්ට වූහ. සිටාෙණෝ සඳුන් ගැටය ගලගා වතුරට කලතා ස්වල්පය බැගින්දී සුවපත් කළහ. නම් තබන දවෙසහි මෙහෞෂධයක් රැෙගන උපන් ෙහයින් මෙහෞෂධ කුමාරෙයෝ යයි නම් තැබූහ. අනිත් සිටාණන්ෙග් ෙගවල්වල එදිනම උපන් කුමාරවරු දහසටද සිටාෙණෝ කුමාර පළඳනා හා සහ කිරිමවුන් යැවූහ. කුමාරවරුන් දහස සරසා දිනපතා මහ ෙබෝසතාණන් ළඟට ෙගෙනන්නාහ. උන් හා ෙකළිමින් කල් යැවූ සත්හැවිරිදි කුමාරයා ඝණ රන් පිළිමයක් ෙමන් මනාරූප ඇතිවූ ෙසේක. එක් දවසක් උන් ෙකළිමින් සිටියදී ෙනොකල් වැස්සක් ඇති විය. ෙබෝසතාණන් වහන්ෙසේ දුවෙගොස් ෙග්කට වන්ෙසේක. ෙසසු කුමාරවරු පසුපස්ෙසේ දුවන්නාහු ඔවුෙනොවුන් පය පැකිල වැටී තුවාල ලද්ෙදෝය. ෙබෝසතාණන් වහන්ෙසේ ෙමතන ෙකළිනට ෙගයක් කළයුතුය. එවිට අවු වැසි පීඩා ෙනොවිද කීඩා කළහැක. එබැවින් ෙතොපි හැම එක එක මැස්ස බැගින් ෙගනවයි නියම කළහ. උනුන් එෙලසම කළහ. ෙබෝධිසත්වයන් වහන්ෙසේ වඩුවකු ෙගන්වා ෙමතන ෙගයක් කරවයි විධානය ෙකොට තමාට උවමනා පරිද්ෙදන් රෑන් ගස්වා ෙගය ෙබදාලූය. ඒ ශාලාෙවහි එක් තැනක දුප්පතුන් වසන තැනය. දුප්පත් ගැහැණුන් වදන තිඹිරි ෙගයය. ආගන්තුක බමුණන් වසන තැනය. මහණ බමුණන් වසන තැනය. ෙමපරිද්ෙදන් පිටතින් ෙදොරකඩ තබා ශාලාව විධාන ෙකොට කරවූෙසේක. ඒ ශාලාෙතොෙමෝ සුධමා නම් ශාලාව හා සමාන වූවාය. එපමණක්ද ෙනොව පැන් ෙපොකුණු මල් පලතුරු උයන් සක්මළු ආදිෙයන්ද යුක්ත විය. ෙබෝසතාණන්ෙග් ෙම් කියාව ෙලොව පතල විය. ෙබොෙහෝ මිනිස්සු එහි රැස්වී තමා පිළිබඳවූ දුක් ගැනවිලි කියා පාන්නාහ. ෙබෝසතාණන් වහන්ෙසේ ඔවුන්ෙග් යුක්ති අයුක්ති විචාරමින් බුදුන් ෙලොව පහළ වූ කල්හි ෙමන් පතළ වූ ෙසේක ෙහවර කරන්නකු යැවීය. රජ්ජුරුෙවෝ එපවත් අසා පීතියට පත් වූෙය් ෙසේනක පණ්ඩිතයන් ෙගන්වා එපවත් උන්ට කියා කිෙමක්ද? සබඳ ඒ මෙහෞෂධ පණ්ඩිතයන් ෙගන්න ෙමෝ දැයි විචාළහ. ගුණමකුවූ ඒ ෙසේනකයා ෙද්වෙයනි ෙගවල් ආදිය කරවූ තරමින් පණ්ඩිතෙයක් ෙනොෙවයි. ඒ ඉතා ස්වල්ප ෙදයකියි කීහ. ෙව්ෙද්හ රජ්ජුරුෙවෝත් ඒත් එක් කාරණෙයකැයි මුෙවන් ෙනොබැන ඒ ගම හිඳ එම පණ්ඩිතයන් ගැන තවත් පරීක්ෂා කරවයි අමාත යන්ට පණිවිඩ යැවූහ. ඔහු එගම වාසය කරමින් මෙහෞෂධ පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ මතුjathakakatha.org/newhome/index.php?v… 3/49
 4. 4. 2010-02-11 529 උම්මග්ග ජාතකය එසමෙයහි ෙව්ෙද්හ රජ්ජුරුෙවෝ සීනය දැකීෙමන් සත් අවුරුද්දක් ගතවූ පසු එහි සඳහන් පරිදි ඒ පණ්ඩිතෙයෝ ෙකොහිදැයි සිහිකර උන් වසනතැන් දනුවයි සතර වාසලින් ඇමතියන් සතර ෙදෙනකු යැවූහ. නැෙගනහිර වාසලින් නික්මුණු අමාත ෙතම නැෙගනහිර යව මැඳුම් ගමට ෙගොස් ෙබෝධිසත්වයන් වහන්ෙසේ විසින් කරවන ලද ශාලාදිය දැක ෙම් කාෙග් නිර්මාණයක්දැයි එගම මිනිසුන්ෙගන් අසා සත් හැවිරිදි මෙහෞෂධ පණ්ඩිතයන්ෙග් විධානෙයන් කරන ලද්ෙදකැයි අසා ෙමොහු නම් රජ්ජුරුෙවෝ සීෙනන් දුටු පස්වන පණ්ඩිත රත්නයමයයි සනිටුහන් ෙකොට ෙගන ෙමවැනි ෙමවැනි පණ්ඩිත රත්නයක් ලද්ෙදමු. ඔහු ෙගෙනම්ද ෙනොෙගෙනම්දැයි අසා රජ්ජුරුවන් ෙවත ෙම විමසූ පශ්න සංෙක්‍ෂපෙයන් ෙමෙසේය. මංසං ෙගොෙණො ගණ්ඨි සුත්තං පුත්තං ෙගොල රෙථනච දණ්ඩා සීසං අහිෙචව කුක්කුෙටො මණි විජායනං ඔදනං වාලුකංචාපි තළාතුය ාන මථ ගදෙභොමණි මාංශ පශ්ණ ය දිනක් කුමාරවරු කීඩා කරමින් උන් කල්හි එක් උකුස්ෙසක් මස් වැදැල්ලක් ෙගන අහසින් ගිෙය්ය. කුමාරවරු උකුස්සා ලුහු බැඳෙගන දුවන්නාහු ගල් ආදිය පය පැකිල වැටී පීඩාවට පත්වූහ. මෙහෞෂධ පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ ෙම් මස් වැදැල්ල බිම ෙහළා පියවම්දැයි අසා යහපතියි කුමාරවරු කී කල්හි එෙසේ නම් බලවයි උඩ ෙනොබලා පවනට බඳු ෙව්ගෙයන් දිව උකුස්සාෙග් ඡායාව මැඩෙගන අත්පුඩි ගසා මහත්ෙසේ නාද කළෙසේක. ඒ නාදය උකුස්සාෙග් ෙලන් ඇනී පිටින් නැංගාෙසේ වූෙය්ය. උකුස්සා භය පත්ව මස් වැදැල්ල ෙහළීය. ෙබෝසතාණන් වහන්ෙසේ එය වැෙටන ඡායාව දැක බිමට වැටිය ෙනොදී අල්වා ගත්ෙසේක. ඒ ආශ්චර්යය දුටු ෙබොෙහෝ ෙදනා ඔල්වරසන් දුන්හ. ෙම් කාරණය ඇමතියන් අතින් දැනගත් ෙව්ෙද්හ රජ්ජුරුෙවෝjathakakatha.org/newhome/index.php?v… 4/49
 5. 5. 2010-02-11 529 උම්මග්ග ජාතකය ෙසේනක පණ්ඩිතෙයනි මෙහෞෂධ පණ්ඩිතයන් ෙගන්නෙමෝදැයි විචාළහ. උන් ෙම් නුවරට ආ තැන් පටන් අපට වන්ෙන් මහත් අලාභයකැයි සිතා තමා ගුණමකු බැවින් ෙද්වයන් වහන්ස ෙම් අල්ප ෙදයකි. තව බලමුයි කීහ. ෙගොන්පශ්ණ ය                                                                                   යව මැඳුම්ගම වසන පුරුෂෙයක් අතවැසි කල්හි සී සාමියි අසල් ගමකින් ෙගොන්බානක් මිලට ෙගන අවුත් තමාෙග් ෙගයිම ලග්ගවා ෙදවන දවස තණ කවන පිණිස ෙගන ෙගොස් විඩාවට පත්ව ගසක් මුල හිඳෙගන නිදන්ට වන. ඒ ඇසිල්ෙලන් එක් ෙසොෙරක් ෙගොන් බාන ෙගන පැන ගිෙය්ය. ඒ පුරුෂයා පිබිඳ ෙගොනා ෙනොදැක ඔබ ෙමොබ බලා ෙගොන්බාන ෙගනයන ෙසොරා දැක වහා දිව ෙගොස් මාෙග් ෙගොන් ෙකොෙහේ ෙගනයාදැයි ඇසීය. ෙසොරා කියන්ෙන් මාෙග් ෙගොන් මා කැමති තැනකට ෙගනයමියි කීය. උන් ෙදන්නාෙග් කලහය අසා ෙබොෙහෝ ෙදනා රැස්වූහ. පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ ඒ ශබ්දය අසා ෙදන්නාම ෙගන්වා ඔවුන්ෙදන්නාෙග් බස් අසා මම ෙතොපට යුක්තිය දැහැමින් විනිශ්චය ෙකොට ෙදමි. මා කීවක් පිළිගන්ෙනහිදැයි අසා එෙසේ යයි කී කල්හි ෙසොරා ෙගන්වා ෙතෝ ෙම් ෙගොනුන් කුමක් කවා ෙපොවා වැඩීදැයි විචාළ කල්හි ෙසොරා කියන්ෙන් උළුකැන් ෙපොවා තල සහ උඳු කවන ලදැයි කීය. ඉක්බිති ෙගොන් අයිතිකරු කැඳවා ෙතෝ කුමක් කවන ලදැයි විචාල කල්හි ස්වාමීනී තණම කවන ලදැයි කීය. පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ ෙදන්නාෙග් බස් අසා පුවඟු ෙකොළ ෙගන්වා ෙකොටා පැන් කලතා ෙගොනුන්ට ෙපවූ ෙසේක. ෙගොනුනු තණ වැමෑරූහ. පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ ෙබොෙහෝ ෙදනාට බලවයි කියා ෙසොරා අමතා වරදකරුද නිවැරදි කරුදැයි අසා වරදකරු යයි කී කල්හි මින් මතු එෙසේ ෙනොකරවයි අවවැද ෙකොට යැවූහ. එහි සිටි පුරුෂෙයෝ ෙසොරාට අතින් පයින් තලා එලවා දැමූහ. අමාත යා එපවත් අසා රජ්ජුරුවන්ට දැන්වූහ. රජ්ජුරුෙවෝ ෙසේනකයන් අතින් විචාරා ඔහු අකමැති වූ බැවින් නිහඬවූහ. අමාත ෙයෝ රජ්ජුරුවන්ට කියා යවන නියාවද රජ්ජුරුෙවෝ ෙසේනකයන් අතින් විචාරන නියාවද ෙසේනකයන් වලකන නියාවද හැම පැෙණහිම ෙමෙලසින් දතයුතුයි.jathakakatha.org/newhome/index.php?v… 5/49
 6. 6. 2010-02-11 529 උම්මග්ග ජාතකය ගැටහු පලදනාෙව් විනිශ්ච ය එක් ගැහැනියක් නා නා වණ හුයින් ගැට ගසන ලද ගැටහු පළඳනාවක් කරින් ගලවා කඩ මත්ෙත් තබා පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ විසින් කරවන ලද ෙපොකුෙණන් නහන්නට වන. අනික් ලදැරියක් ඒ දැක ෙලෝභ උපදවා එය ෙගන මෑණිෙයනි ෙම් ඉතා ෙහොබෙන්ය. කවර ෙකෙනකුන් විසින් කරන ලද්ෙද්ද? මමද ෙමවැනි පළදනාවක් ෙකෙරමි කර පැලඳ මඳක් බලම්දැයි විචාරා යහපතැයි කී කල්හි එය පැලඳෙගන පැන ගියාය. පළඳනාව ඇති තැනැත්තී වහා ෙගොඩ නැගී ඈ ලුහුබැඳ ෙගොස් අරගල කළාය. පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ ඒ ගෑණුන් ෙදන්නාෙග් ශබ්දය අසා උන් ෙදන්නා ෙගන්නා පළමුෙකොට ෙසොර තැනැත්තිය අතින්, තී ෙම් පළඳනාව පළදිෙනහි කවර සුවඳක් ගැල්වීදැයි විචාළ ෙසේක. ඒ මම නිතර සව සංහාරකම් සුවඳක් ගල්වමියි කීවාය. ඉක්බිති පළඳනාව ඇති තැනැත්තිය විචාළ කල්හි ස්වාමීනී මා දුක් පත්මි. මා නිතර පුවඟු මෙලහි සුවඳ ෙපොවමියි කීවාය. පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ පැන් තලියක් ෙගන්වා පළඳනාව එහි දමා ඖෂධ පිළිබඳ දක්‍ෂෙයකු ෙගන්වා ෙම් තලිෙයහි පැන් සිඹ කිනම් සුවඳදැයි කියවයි වඳාළෙසේක. ඔහු ඒ පැන් සිඹ පුවඟූ මෙලහි සුවඳ නියාව දැන ගාථාවකින් සවසංහාරක සුවෙඳක් ෙමහි ෙකොයින්ද? පුවඟු මෙලහි සුවඳ හමන්ෙන්ය. ෙබෝසතාණන් වහන්ෙසේ ෙබොෙහෝ ෙදනා අමතා ෙම් දැරිය කීෙව් ෙබොරුවකි. ඈ ෙසරය. මැහැළිය කීෙව් සැබවයි කියා ෙසර ලියට අවවාද ෙකොට යැවූ ෙසේක. හූවැටිෙය් විනිශචය කපුෙහේනක් රක්නා එක් ස්තීයක් කපුකැට නූල් ඔතා හූ වැටිය ඉන තබා ෙගන ගමට එන්නී ඉහත කී ෙපොකුෙණන් නහමියි සිතා ලින්කඩ මත්ෙත් හූ වැටිය තබා නහන්නට වූවා අනික් ස්තීයක් එය ෙගන නැගී ගියාය. ෙසස්ස ෙපර ෙමනි. ෙබෝසතාණන් වහන්ෙසේ ෙසර අමතා ෙම් හූ වැටිය කුමක ඔතා තිෙබ්දැයි විචාළ ෙසේක. ඈ කියන්නී කපු ඇටයක් ඇතුෙළේ ලා වට ෙකෙළමියි කීය. එය අයිති තැනැත්තිය කියන්නී ස්වාමීනි, එය තිඹිරි ඇටයක් ඇතුෙළේ ලා වට ෙකෙළමියි කීය. ෙදෙදනාෙග් බස් අසා හූjathakakatha.org/newhome/index.php?v… 6/49
 7. 7. 2010-02-11 529 උම්මග්ග ජාතකය වැටිය ගලවා ඇතුෙළේ තිබුන තිඹිරි ඇටය දැක පළමු කී තැනැත්තී ෙසර බව ගිවිස්වා අවවාද ෙකොට යැවූෙසේක. පුත පශ්න ය එක් ස්තියක් තම පුතු නහවා ෙපොකුණ ලඟ තබා ෙතොෙමෝ නහන්නට දියට බට කල්හි යකින්නක් ගැහැණු ෙවසකින් අවුත් ආදරය ෙකොට දරුවා වඩාෙගන ෙම් දරුවාට කිරි ෙපොවම්දැයි අසා යහපතැයි කී කල්හි මදක් කිරිෙපොවා වඩාෙගන පලා ගියාය. මෑණිෙයෝ දරුවා ෙනොදැක ඈ පස්ෙසේ එලවා ෙගොස් අල්ලාෙගන කළහ කරන්නට වූවාය. ෙබෝසතාණන් වහන්ෙසේ උන් ෙදන්නා ෙගන්වා කුමණ ඩබරයක්දැයි අසා ඇස් පිය ෙනොමරන බැවින්ද රක්ත වර්ණවූ ඇස් ඇති බැවින්ද ෙම් යකින්ෙනකැයි දැන මා කී යුක්තියක සිටිවු දැයි විචාරා එෙසේ යයි කී කල්හි බිම ඉරක් අඳවා ඉරමැඳ දරුවා තබා යකින්න ලවාදෑතද මෑණියන් ලවා ෙදපයද අල්වා ෙදෙදනා ඇද ගනුව. දරුවා ඇදගත් එකකුටැයි වදාළ ෙසේක. ෙදන්නාම දරුවා අඳින්නට වන්හ. එයින් ෙව්දනාවට පත් දරුවා අඬන්නට විය. මෑණිෙයෝ තම ලය පැළුන කලක් ෙමන් ෙසෝකයට පැමිණ ඇදීම නැවැත්වූවාය. යකින්න ෙව්දනා කිසිත් ෙනොතැකුවාය. බලාසිටි පිරිස පණ්ඩිතයන් වහන්ස වැදුවන්ෙග් ලයෙන්ද ෙමොෙළොක් වන්ෙන්? ෙම් දරුවා අතහැර ඇත්ෙත් නියම මවයයි කීහ. පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ එෙසේය පින්වත්නි, ෙම් ෙසර යකින්නක, දරුවන් කන පිණිස ගතැයි වදාරා ඈට අවවාද ෙකොට පන්සිල්හි පිහිටුවා යැවූ ෙසේක. කාලෙගෝල පශ්න ය මිටි ෙහයින් ෙගෝල යයි කියාද කළුපැහැ ෙහයින් කාළ යයිකියාද (කාළෙගෝල යයි) නම් ඇති මිනිෙසක් සත් අවුරුද්දක් දාසකම් ෙකොට අඹුවක් ලද්ෙද්ය. ඕ නමින්jathakakatha.org/newhome/index.php?v… 7/49
 8. 8. 2010-02-11 529 උම්මග්ග ජාතකය දික්තල නමි. කාලෙගෝලයා දිනක් අඹුව බනවා ෙසොඳුර ෙදමව්පියන් බලා පියම්හ. කැවුම් ෙපවුම් ඉඳිෙකොට ලවයි කීහ. මව්පියන්ෙගන් කවර කාය්යෙයක්දැයි ඈ ෙදවරක්ම එය පතිෙක්‍ෂප කළාය. තුන්ෙවනි වාරෙයහි ගිවිස්වා ෙගන කැවුම් ෙපවුම් ආදිය ඇරෙගන අඹුව හා මගට පිළිපන්ෙන් අතර මග පැතිර දියයන ඔයක් දැක ගැඹුර ෙනොගැඹුර ෙනොදත් බැවින් එතර යා ගත ෙනොහැකිව ගංෙතර නතරවූහ. ඒ ෙව්ලාවට දික්පිටියා යන නමක් ඇති දුක්පත් පුරුෂෙයක් ඒ අසලින් යන්ෙන් උන් සිටි තැනට එනවා දැක කාලෙගෝලයා අමතා යහළු ෙම් ගඟ ගැඹුරුදැයි ඇසීය. කාලෙගෝළයා ගඟට භයබව දැනගත් දික්පිටියා මුසා කියන්ෙන් ෙම් ඉතා ගැඹුරුය. කිඹුලන් හා දැති ෙමෝරන් ගහණය. නමුත් උන් අප හා පුරුදුකම් ඇතැයි කීය. එවිට කාලෙගෝලයා එෙසේ වී නම් අපවත් එෙතර කරවයි කන ෙබොන දෑ ඔහුට දුන්හ. සබඳ කවුරුන් පළමුෙකොට ෙගන යම්දැයි විචාෙල්ය. එවිට කාලෙගෝලයා කියන්ෙන් මාෙග් ෙසොඳුර පළමුෙකොට ෙගනයව මම පසුව එමියි කීය. පුරුෂයා යහපතැයි දික්තල කර හිඳුවාෙගන කැවිලි මල්ලත් ෙගන ගඟට බැස හිඳ හිඳ ගැඹුරු බව දක්වමින් ගිෙය්ය. කාලෙගෝලයා ෙමෙතක් සිටිෙය් උස පුරුෂයාවත් ෙමහි ෙපොවනා බව ෙපෙන්. ඉතා ගැඹුරුය. මා යන්ෙන් ෙකෙසේදැයි ලතෙවමින් උන්ෙන්ය. දික්පිටියා ගඟ මැදදී දික්තල අමතා ෙසොඳූර මම තිට සුරසැප ෙදමින් රැක ගනිමි. ඒ අඟුටුමිට්ටාෙගන් ෙවන්වී එවයි කීය. දික්තල කියන්නී ස්වාමීනි ඉඳින් මා අත්ෙනොහරින්ෙනහි වීනම් එන්ෙනමියි කාලෙගෝලයා බලා සිටියදීම කැවුම් කකා යන්ට වන්හ. කාලෙගෝලයා උන්ෙදන්නා යන්නා දැක ෙකෝපෙයන් මිෙයම්වා, රැෙකම්වායි ගඟට පැන ෙනොගැඹුරු බව දැන ඔහු පස්ෙසේ දුව ෙගොස් ෙකොළ දුෂ්ටය මාෙග් අඹුව ෙකොහි ෙගනෙය්දැයි විචාෙළේය. දික්පිටියා කියන්ෙන් අඟුටුමිටිය තට අඹුෙවෝ ෙකොයින්ද? ෙම් අඹුෙවෝ මෙග් යයි කියමින් කර අල්ලා ෙහලීය. ෙබෝසතාණන් වහන්ෙසේ ෙම් අරගලය අසා ඔවුන් කැඳවා දික්පිටියා බණවා නම කුමක්දැයි විචාළ ෙසේක. දික්පිටියා නමි’යි කීය. තෙග් අඹුවෙග් නම කුමක්දැයි විචාළෙසේක. ඇෙග් නම ෙනොදන්ෙන් අනික් නමක් කීය. තෙග් අඹුවෙග් ෙදමව්පියන්ෙග් නම් කුමක්දැයි අසා ඒවාද කිය ෙනොහැකි වූෙය් ඉක්බිති ඔහු පිටත්කර කාලෙගෝලයා ෙගන්වා ඈ පිළිබඳ නම් ගම් අසා සියළු ෙතොරතුරු නිවැරදිව සඳහන් වූ ෙහයින් දික්තල ෙගන්වා තිෙග් ස්වාමියා කවුදැයි විචාරා කාළෙගොලයාට ඈ පාවාදී දික්පිටියාට අවවාදෙකොට යැවූෙසේකjathakakatha.org/newhome/index.php?v… 8/49
 9. 9. 2010-02-11 529 උම්මග්ග ජාතකය රථ පශ්න ය එක් පුරුෂෙයක් රථයක ඉද මුහුණ ෙසොදන පිණිස නික්මුෙණ්ය. ඒ ඇසිල්ෙලහි සක්ෙදව්රජ මෙහෞෂධ පණ්ඩිතයන්ෙග් පඥානුභාවය පකාශ ෙකෙරමියි සිතා මිනිස් ෙවසින් අවුත් රථෙයහි පසුකඩ අල්වා ෙගන යන්නාහුය. රථෙයහි උන් පුරුෂයා ෙතොප කුමක් නිසා අවුදැයි විචාරා නුඹ දෑ සමීපයහි සිටිනා නිසා ආමියි කී විට යහපතැයි ගිවිස රථෙයන් බැස ශරීරකෘත පිණිස ගිෙය්ය. එෙකෙනහි ශකයා රථයට පැන නැගී වහවහා රථය පදවන්නාහ. රථය ඇති පුරුෂයා එය ෙගන යන්නා දැක යුහුව ෙගොස් සිටුව ෙම් මාෙග් රථය ෙකොයි ෙගනයන්ෙනහිදැයි විචාළකල්හි ඔහු හා සමඟ කලහ ෙකෙරමින් ශාලාව ෙදොරකඩට පැමිණිෙය්ය. ෙබෝධිසත්වයන් වහන්ෙසේ උන්ෙදන්නා බලා බය නැති බැවින්ද ඇස් ෙනොමරන බැවින්ද ශකයායයි දැන රථ හිමියා අනිකායයි ෙත්රුම්ෙගන ෙම් කලහය විචාරමියි සිතා මාෙග් යුක්තියක සිටිව්දැයි විචාරා සිටුම්හයි කී කල්හි මම රථය පදවමි. ෙතොප ෙදන්නාම රථය පස්ෙසන් එව. රථය ඇති තැනැත්ෙත් ෙනොහරෙන්ය. අනිත් තැනැත්ෙත් හරෙන්යයි කියා තමන්ෙග් පුරුෂෙයකුට රථය පදවයි වදාළෙසේක. ඒ යුහුව රථය පදවන්ට වන. ඔහු ෙදන්නත් පස්ෙසන් අල්ලාෙගන යන්නාහ. රථය හිමියා මදක් දුර ගිෙය් විඩාවට පත්විය. ශකයා රථය සමග දිව්ෙව්ය. ෙබෝධිසත්වයන් වහන්ෙසේ රථය නවතා මිනිසුන් කැඳවා ෙම් පුරුෂයා මදක් ෙගොස් නතරවිය. රථය සමග දිවූ ෙමොහුෙග් ශරීරෙයහි ඩා බිඳුවකුත් නැත. භයකුත් නැත. ඇස්පිය ෙනොෙහලන්ෙන්ය. ෙම් ෙතම සක්ෙදව් රජයයි වදාළෙසේක. සක්ෙදව්රජාෙණෝත් තමාෙග් දිව ාත්මභාවෙයන් සිට ෙබෝධිසත්වයන්ෙග් පඥාව ගැන පශංසා ෙකොට ගියහ. පණ්ඩිතයන්ෙග් නුවණ පරීක්ෂාකිරීමට නතර කළ ඇමතියන් අතින් ෙම් බව දැනගත් ෙව්ෙද්හ රජ්ජුරුෙවෝ ෙසේනකයන් අතින් විමසා අකමැති වූෙයන් නිහඬ විය. කිහිරි දණ්ෙඩන් විමසු පශ්න ය දිනක් පණ්ඩිතයන් විමසම්හයි වියතක පමණ කිහිරි දණ්ඩක් ෙගන ලියවා සකස්ෙකොට නැෙගනහිර යවමැඳුම්ගම වසන පුරුෂෙයෝ නුවණැත්ෙතෝල ෙම් දණ්ෙඩහි අගමුල දැනෙගන එව ඉදින් ෙනොදනිත්නම් දහසක් දඩයයි කියා යැවූහ.jathakakatha.org/newhome/index.php?v… 9/49
 10. 10. 2010-02-11 529 උම්මග්ග ජාතකය ගම්වැස්ෙසෝ රැස්ව එහි අග මුල දැනගත ෙනොෙහන්නාහු සිරිවර්ධන සිටුපුත් මෙහෞෂධ පණ්ඩිතෙයෝ ෙමය දැනගන්නාහ උන් කැඳවාෙගන එවයි කියා ෙගන්වා පුත ෙම් කිහිරි දණ්ෙඩහි අග මුල දැනගන්ට අපි ෙනොෙපොෙහොසතුම්හ. ෙතොපට හැකිදැයි විචාළහ. ඒ ඇසූ පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ පියාෙණනි රජ්ජුරුවන්ට ෙම් කිහිරි දණ්ෙඩහි අගින් ෙහෝ මුලින් පෙයෝජනයක් නැත. මා විමසනු පිණිස එවන ලද්ෙද් වන්ෙන්යයි සිතා ෙගනව මම ෙපොෙහොසත්මි’යි එය ෙගන්වා අතින් ෙගන ෙම් අගමුල යයි දැනත් ෙබොෙහෝ ෙදන සිත් ගන්නා පිණිස පැන් තලියක් ෙගන්වා කිහිරි දණ්ඩ මැදින් නූලක් බැඳ නූෙලහි අග අල්වා ෙගන කිහිරි දණ්ඩ දිය පිට තබාලූෙසේක. මුල බර බැවින් පළමුෙකොට දිෙය් ගිලින. ඉක්බිත්ෙතන් ගෙසේ මුල බරෙව්ද? අගබර ෙව්දැයි? පිරිස අමතා විමසා මුලබරෙව්යයි කී කල්හි එෙසේ වී නම් පළමුෙකොට ගිලුණ අත මුලයයි වදාළෙසේක. ගම්වැස්ෙසෝ එය රජ්ජුරුවන්ට කියා යවූහ. රජ්ජුරුෙවෝ මෙහෞෂධ පණ්ඩිතයන් එය විමසූ බව අසා සතුටුව කිෙමක්ද? ෙසේනකය ඔහු ෙගන්වෙමෝදැයි විචාළහ. ඉවසුව මැනව ෙද්වයන් වහන්ස අනික් උපායකින් විමසම්හයි නැවතූහ. ගැහැණු හිසකින් හා පිරිමි හිසකින් වමසු පශ්න ය ගැහැණියකෙග්ද පිරිමියකුෙග්ද හිස් ෙදකක් ෙගන්වා ෙම් ගෑණු හිසය. ෙම් පිරිමි හිසය දනිත්වයි ෙනොදන්නාහුනම් දහසක් දඩයයි පණ්ඩිතයන් වසන නැෙගනහිර යව මැඳුම්ගම් වැස්සන්ට යැවූහ. ගම්වැස්ෙසෝ එහි විභාග ෙනොදත්තාහු හිස්ෙදක ෙගන පණ්ඩිතයන් අතින් විචාළහ. උන්වහන්ෙසේ හිස්ෙදක දුටු වහාම ඒ හිස ෙම් ෙම්යයි දත් නමුදු ගම්වැස්සන් අමතා පිරිමි හිස්කබල මත මැස්ම වක්ෙනොව ෙකළින් යන්ෙන්ය. ගැහැණු හිෙසේ මැස්ම වක්ව යන්ෙන්ය. කරකැවී යන්ෙන්ය. ෙම් කාරණෙයන් ෙම් පිරිමි හිසය. ෙම් ගැහැණු හිසයයි ෙතෝරා දී යවූහ. රජ්ජුරුෙවෝ විචාළ නියාවද ෙසේනක පණ්ඩිතයන් වැලකූ නියාවද ෙපරෙසේමය. සර්පයන් ෙදෙදනාෙගන් විමසූ පශ්න යjathakakatha.org/newhome/index.php?v… 10/49
 11. 11. 2010-02-11 529 උම්මග්ග ජාතකය නෙයකු හා සැපින්නකු ෙගන්වාෙගන ෙම් සපයාය ෙම් සැපින්නයයි දනිත්වායි ෙනොදන්නාහු නම් දහසක් දඩයයි ෙපරෙසේම යවූහ. ගම්වැස්ෙසෝ එය ෙගන ෙගොස් පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ අතින් දැනගත් ෙසේක. සපයාෙග් නගුට මහත්වන්ෙන්ය සැපින්නෙග් නගුට සිහින් සපයාෙග් හිස මහත්ය. දිගය ඇස්වටය. මහත්ය. ෙපණය හාත්පසින් සම්පූර්ණ වන්ෙන්ය. සැපින්නෙග් හිස දිගය. ඇස් කුඩාව ෙපෙනන්ෙන්ය. ෙපණය එක් දිසාවකින් කැපුවාෙසේ අධව තිෙබන්ෙන්ය. ෙම් සලකුෙණන් ෙම් සර්පයාය. ෙමෝ සැපින්නයයි වඳාළ ෙසේක. ෙසස්ස යට කියන ලද්දාවූ කමය මැය. කුකුළා ෙගන් විමසූ පශ්න ය දිනක් සවාංගෙයන් ධවලවූ පය අං ඇති ඉස ෙමොල්ලියක් ඇති කාලතය ෙනොයික්මවා හඬන්නාවූ ෙගොනකු එවත්වයි යව මැඳුම්ගම වැස්සන්ට ෙපරෙසේම කියා යවූහ. ගම්වැස්ෙසෝ පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේෙගන් විචාළහ. පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ රජ්ජුරුෙවෝ ෙතොප අතින් හැළිකුකුළකු ෙගන්වතියි වදාරා පය ෙපොරකටු ඇති බැවින් පය අං ඇත්ෙත්ෙවයි. ඉසමල් ඇති බැවින් ඉස ෙමොල්ලියක් ඇත්ෙත්ෙවයි. හුස්ව, දීඝ, ජලුත යන තුන්කාලයට උච්චාරණ ශූධෙකොට හඬනගන ෙහයින් කාලතය ෙනොයික්මවා හඬන්ෙන්ෙවයි. එබැවින් ෙමබඳු කුකුළකු යවවයි වදාළෙසේක. මැණිකකින් විමසු පශ්න ය විසින් කුස රජ්ජුරුවන්ට දුන් මැණික අටතැනකින් වක්වූෙය්ය. ඒ අටවක් මැණිෙකහි ශකයන් ඇමුණූ පුරාතන හුය (නූල) දිරාෙගොස් කැඩී ගිෙය්ය. පරණ හුය හැරපියා අළුත් හුයක් අවුණා ලන්නට කිසිෙවක් ෙනොෙපොෙහොසත්ය. දිරාගිය හුය හැරපියා අළුත් ලණුවක් ලත්මැයි කියා නැෙගනහිර යවමැදුම්ගම් වැස්සන්ට යවූහ. ගම්වැස්ෙසෝ එය ෙගන ෙගොස් පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේට පෑවාහ. පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ ඔවුන්jathakakatha.org/newhome/index.php?v… 11/49
 12. 12. 2010-02-11 529 උම්මග්ග ජාතකය විධානයෙකොට මී පැණි ටිකක් ෙගන්වා මැණික ෙදකලවර සිදුරුවල මී ගල්වා පලස්හුයින් නූලක් අඹරා මැණිෙක් සිදුරට ඔබා කුහුඹුවන් නික්ෙමන බිලයක තබාලූ ෙසේක. කුහුඹුෙවෝ මීෙයහි ගඳින් මැණිෙකහි දිරාගිය පරණහුය කාෙගන පලස්හුය ඩැහැෙගන යටින් අදනාහු අනිත් ඇලෙයන් පිටත්ෙකොට පීහ. පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ මැණිෙක් ලණුව ඇවිණීගිය බැව් දැනෙගන රජ්ජුරුවන්ට ෙදවයි කියා යැවූහ. විජයාන පශ්න ය දිනක් රජ්ජුරුවන්ෙග් මඟුල් ෙගොනුට උඳු ෙබොෙහෝෙකොට කවා බඩ මහත් ෙකොට හම සකස් ෙකොට සවාංගෙයහි ෙතල් ගල්වා ෙම් රජ්ජුරුවන්ෙග් මඟුල් ෙගොනාය පිහිටි දරුගැබ් ඇත්ෙත්ය. ෙමොහු වදවාපියා පැටවා සමඟ ෙගන එවයි දඩ නියම ෙකොට යව මැදුම්ගමට යවූහ. ගම්වැස්ෙසෝ ගම්වැස්ෙසෝ ෙම් ෙගොනු දරුවන් වදන්ෙන් ෙකෙසේදැයි ෙගොස් පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ අතින් විචාළහ. උන්වහන්ෙසේ ෙමය සමාන පැනයකින් විසඳිය යුතුයයි හිතා කථාකිරීෙමහි දක්‍ෂ පුරුෂෙයකු කැඳවා පින්වත් පුරුෂය ෙතොප හිසෙක් පිට මැද ෙහලාෙගන මහා විලාප කියකියා රජවාසලටයව. ෙසස්සවුන් විචාරන ලදුෙයහි කිසිවක් ෙනොකියා රජ්ජුරුවන් ලඟට ෙගොස් ෙද්වයන් වහන්ස මාපියාෙණෝ වදාගත ෙනොහී විලිපහරෙන් අදට සත්දවසය. මට පිළිසරණ වුව මැනව වදන උපාෙයක් වදාළ මැනවයි කියා රජ්ජුරුවන් විසින් කිෙමක්ද? තා නන් ෙදොඩයිද ඒ කාරණෙයක් ෙනොෙවයි. පිරිමින් වදන්නාහු නැතැයි කී කල්හි ෙද්වයන් වහන්ස එෙසේ වී නම් නැෙගනහිර යවමැදුම් ගම් වැස්ෙසෝ ෙකෙසේ මගුල් ෙගොනා වද වද්දැයි විචාරවයි වදාළෙසේක. රජ්ජුරුෙවෝ සමාන පශ්නය කා විසින් සිතන ලදදැයි විචාරා මෙහෞෂධ පණ්ඩිතයන් විසින් යයි අසා සතුටුවූහ. පැසිබතින් විමසු පශ්න යjathakakatha.org/newhome/index.php?v… 12/49
 13. 13. 2010-02-11 529 උම්මග්ග ජාතකය දිනක් අට කාරණයකින් සමන්විත වූ පැසිබතක් අපට පිස එවත්වයි නැෙගන හිරි යවමැදුම්ගම් වැස්සන්ට කියා යවූහ. අටකාරණෙයන් යුත් පැසිබත නම් සාලිනුත් ෙනොපිසුව මැනව දිෙයනුත් ෙනොපිසුව මැනව සැලිෙයනුත් ෙනොපිසුව මැනව ගින්ෙනනුත් ෙනොපිසුව මැනව දර උදුනක ලාත් ෙනොපිසුව මැනව ෙමෙසේ වූ පැසිබත ගැහැණියක අතත්, පිරිමිෙයකු අතත් ෙනො එවුව මැනව මෙගකත් ෙනො එවුව මැනව ෙම් අට කාරණෙයන් යුත් පැසිබත ෙනො එවතෙහොත් දහසක් දඩයයි කියා යවූහ. පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ එය විසඳා දක්වන්ෙන් ෙනො සාල් නම් සුන්සාල් ෙගන ෙනොදිය. පිණිදිය ෙගන ෙනොසැළීය නම් අනිත් බඳුනක් ෙගන ෙනො උදුන නම් අළුත් කණු ගසා ෙනො ගිණි නම් පියවි ගිණිහැර දණ්ෙඩන් ෙහළු ගිනි ෙගන ෙනො දර නම් පරඩලා ෙගන පැසිබත පිසවා අළුත් බදනක ලා අස්ඔබා ෙනො ගෑණු ෙනොපිරිමිෙයකු නම් නපුංසකෙයකු ඉස තබාලා ෙනො මඟ නම් මාවත හැර අඩි පාරකින් රජ්ජුරුවන්ට යවයි කී ෙසේක. රජ්ජුරුෙවෝ ඒ බලා පීතිමත්වූහ. වැලිෙයොතින් විමසු පශ්න ය තව දිනක් රජ්ජුරුවන් විමසනු පිණිස එම ගම්වැස්සන්ට අස්නක් යවන්නාහු රජ්ජුරුෙවෝ ඔංචිලි පදිනා කැමැත්ෙතෝය. පරණ වැලි ෙයොත කැඩී ගිෙය්ය. එක් වැලි ෙයොතක් අඹරා එවත්වයි දඩ නියම ෙකොට යැවූහ. පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ ඒ පැනයත් සමාන පැණයකින් විසඳිය යුතුයයි සිතා ගම්වැස්ෙයනි ෙනොබියවයි කතාෙවහි දක්‍ෂ පුරුෂයන් තුන්ෙදෙනකු කැඳවා යව ෙගොස් රජ්ජුරුවන්ට කියව ෙද්වයන් වහන්ස ඒ වැලි ෙයොෙතහි පමණ ෙනොදන්නාහ. පරණ වැලි ෙයොතින් රියනක පමණ රන් කෑල්ලක් එව්ව මැනව. ඒ බලා ඊට සමාන ෙයොතත් අඹරන්නාහයි කියව. ඉදින් ෙතොපට රජ්ජුරුෙවෝ අපෙග් ෙගයි වැලි ෙයොතක් නම් කිසිකෙලකත් ෙනොවූ විරූහයි කියත් නම් එවිට රජ්ජුරුවන් වහන්ස ඉදින් එෙසේ වීනම් නැෙගනහිර යවමැදුම් ගම් වැස්ෙසෝ ෙකෙසේ වැලිෙයොතක් අඹරා එවත්දැයි කියාලවයි යවූෙසේක. ඒ පුරුෂෙයෝ මහ ෙබොසතාණන් වහන්ෙසේ වදාළ ෙලසම කළහ. රජ්ජුරුෙවෝ ඒ අසා ඒ පිළිතුරු මෙහෞෂධ පණ්ඩිතයන් අතින් එවන ලද්දකැයි දැන සතුටුවූහ.jathakakatha.org/newhome/index.php?v… 13/49
 14. 14. මෙහෞෂධ2010-02-11 පණ්ඩිතයන් අතින් එවන ලද්දකැයි දැන සතුටුවූහ. 529 උම්මග්ග ජාතකය ෙපොකුණකින් විමසු පශ්න ය දවසක් රජ්ජුරුෙවෝ දිය ෙකළිනා කැමැත්ෙතෝය. පස් පියුෙමන් ගැවසීගත් ෙපොකුණක් එවත්වයි කියා යවූහ. එයද සමාන පශ්නයකින් විසඳිය යුතුයයි සිතා මුඛරී මිනිසුන් කීපෙදෙනකු කැඳවා ෙතපි දිය ෙකළ ඇස් ඔලිද ඇට ෙසේ රතුෙකොට ෙතත් ඉසෙක් ඇතිව ෙතත ෙරඳි පිළි හැඳ මඩ වැකුණු ශරීර ඇතිව වියදඩු කැටිවි මහත් කැට මුගුරු ගත් අත් ඇතිව රජෙගට ෙගොස් රජ්ජුරුවන් වැඳ ෙද්වයන් වහන්ස නුඹ වහන්ෙසේෙග් නියමය පරිදි යවමැදුම්ගම් වැස්සන් වූ අපි ඔබතුමාට දිය ෙකළිනා පිණිස පස් පියුෙමන් සැදුම්ලත් ෙපොකුණක් ඇරෙගන ආම්හ. ඒ ෙපොකුණ ෙමෙතක් කල් වනෙය් තිබූ බැවින් ෙම් වනයටම පලා ගියාය. අපි පසුපස එලවා ෙගොස් කැට මුගුරු වලින් ගැසුවත් නවතා ගත ෙනොහැකිවිය. නුඹ වහන්ෙසේ මීට ෙපර වනෙයන් ෙගන එන ලද ෙපොකුණක් එව්ව මැනව ඒ ෙපොකුණ හා අපෙග් ෙපොකුණ එක්ෙකොට ෙයොදා ෙගෙනම්හයි කීය. රජ්ජුරුවන් විසින් කිසිකෙලකත් මා විසින් ෙපොකුණක් ෙනොෙගනාෙවමියි කී කල්හි එෙසේවීනම් ෙද්වයන් වහන්ස නැෙගනහිරි යවමැදුම් ගම් වැස්ෙසෝ ෙපොකුණක් ඔබ වහන්ෙසේට ෙකෙසේ එවත්දැයි කියවයි කී ෙසේක. උනුත් එෙසේම කළහ. රජ්ජුරුෙවෝ ඒ මිනිසුන් අතින් එය අසා පීතියට පත්වූහ. උයනින් විමසු පශ්න ය නැවත දිනක් උයන් ෙකළි ෙකළිනා කැමැත්තම්හ. අපෙග් උයන පරනව ගිෙය්ය. නැෙගනහිර යවමැදුම්ගම් වැස්ෙසෝ චම්පකාෙශොක වකුල තිලකාදී පුෂ්පයන්ෙගන් පිරුණ අළුත් උයනක් එවත්වයි කියා යවූහ. පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ ෙමයද සමානjathakakatha.org/newhome/index.php?v… 14/49
 15. 15. 2010-02-11 529 උම්මග්ග ජාතකය පැනයකින් විසඳිය යුතුයයි මුඛරී මිනිසුන් කැඳවා ෙපරෙපොකුණට කියා යවූ පරිද්ෙදන්ම කියා යවූ ෙසේක. එවරද රජතුමා සතුටට පත්ව ෙසනකයන් අමතා අමතා පණ්ඩිතයන් ෙගන්වා ගනුෙමෝදැයි විචාළහ. ඔහු ඊෂ්යා සහගත වූෙය් ෙමපමණකින්ම පණ්ඩිත නම්ෙනොෙවති. පසුව හැකියයි කීය. එබස් ඇසූ රජ්ජුරුෙවෝ මෙහෞෂධ පණ්ඩිතෙයෝ තුමූ වැලි ෙකළිෙය් පටන් විසඳු මාංශ ආදී පශ්න සතින්ම මා සිත් ගත්තාහ. උන්ෙග් පශ්න විසර්ජනය බුදු ෙකෙනකුන්ෙග් විලාසයම ඇත්ෙත්ය. ෙසේනකයා උන් ෙගන්වීමට ඉඩ ෙනොෙදයි. ෙසේනකයාෙගන් මට කාය්ය කිම්ද? පණ්ඩිතයන් ෙගෙනමියි මහත් ෙපරහරින් යුක්තව පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ වසන නැෙගනගිරි යවමැදුම්ගමට නික්මුණාහ. එහිදී රජ්ජුරුවන් නැගීගිය මගුලසුෙග් පය පැකිලී වලක වැටී බිඳී ගිෙය්ය. රජ්ජුරුෙවෝ එතනම සිට නැවතී නුවරට වන්නාහ. ඉක්බිත්ෙතන් එෙසේ හැරී ආ ෙව්ෙද්හ රජ්ජුරුෙවෝ සමීපයට ෙසේනක පණ්ඩිතයන් එළඹ ෙද්වයන් වහන්ස පණ්ඩිතයන් ෙගන එන්නට යව මැදුම්ගමට වැඩිෙසේක්දැයි විචාළහ. එෙසේය පණ්ඩිතෙයනියි◌ෟ රජ්ජුරුෙවෝ කීහ. ෙද්වයන් වහන්ස මම තවත් පමාද වුව මැනවයි කියද්දීත් ඉක්බිතිව ෙගොස් මගුලසුෙග් පය බිදී ගිෙයෝ ෙව්දැයි කීහ. රජ්ජුරුෙවෝ එබස් අසා නිහඬව සිට නැවත දිනක් ෙසේනකයන් අමතා ෙසේනක පණ්ඩිතෙයනි දැන් මෙහෞෂධ පණ්ඩිතයන් ෙගන්නෙමෝදැයි විචාළහ. එෙසේනම් ෙද්වයන් වහන්ස නුඹ වහන්ෙසේ ෙනොෙගොස් පණ්ඩිතෙයනි ෙතොපෙග් සමීපයට එන්නාවූ අපෙග් මගුලසුන් පය බිදී ගිෙය්ය අශ්වතරෙයකු ෙහෝ ෙශේෂ්ඨතරෙයකු එවත්වයි දූතෙයකු යැව්ව මැනව. ඉදින් අශ්වතරයකු එවත්නම් තුමූම එන්නාහ. ෙශේෂ්ඨතරයකු එවත්නම් පියාණන් එවන්නාහ. ෙමය අපට පශ්නෙයක්ද වන්ෙන්මයයි කීහ. රජ්ජුරුෙවෝ යහපතැයි එෙලසම යවූහ. ගදභ පශ්න ය මෙහෞෂධ පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ ඒ බස් අසා රජ්ජුරුෙවෝ මාද පියාණන් වහන්ෙසේ ද දක්නා කැමැත්ෙතෝයයි සිතා පියාණන් අමතා එපවත් ඔහුට සැල ෙකොට නුඹවහන්ෙසේ පළමුෙකොට සිටුවරුන් දහසක් පිරිවරා වැඩිය මැනව. රජ්ජුරුෙවෝ ඔබතුමා සමග පිළිසඳර කතාෙකොට සුදුසු අස්නක් බලා හිඳුවයි කියති. ඔබවහන්ෙසේ එෙසේ කළjathakakatha.org/newhome/index.php?v… 15/49
 16. 16. 2010-02-11 529 උම්මග්ග ජාතකය මැනව. මමද ඒ ෙව්ෙලහි එමි. රජ්ජුරුෙවෝ මටද සුදුසු අස්නක් බලා හිඳුවයි කියති. එවිට මම නුඹ වහන්ෙසේෙග් මූණ බලමි. ඒ සළකුෙනන් හුනස්ෙනන් නැගී පුත මෙහෞෂධ පණ්ඩිතෙයනි ෙම් අස්ෙන් හිටුවයි වදාළ මැනවි. එෙසේ කල්හි එක් පැනෙයක් අපට වන්ෙන් යයි වදාළෙසේක. සිටාෙණෝ යහපතැයි ගිවිස පුතණුවන් කී සැටිෙය්ම ෙගොස් එපරිද්ෙදන්ම රජ්ජුරුවන් සමීපෙයහි උන්නාහ. මෙහෞෂධ පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ සවාලංකාරෙයන් සැරසී කුමාරවරුන් දහසක් පිරිවරන ලදුව උතුම් රථයක හිඳ නුවරට වදනා ෙසේක් අගල පිට තන කන එක් ෙකොටළුෙවකු දැක ශක්තිමත් තරුණ පුරුෂයන් අමතා ෙම් ෙකොටළුවා අල්වා ෙගන ශබ්ද ෙනොනගින ෙසේ මුඛය බැඳෙගන ෙනොෙපන්නාෙගන එවයි වදාළෙසේක. පුරුෂෙයෝද එෙලසම කළහ. පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ ශකෙද්ෙව්න්ද ලීලාෙවන් නුවරට වන්ෙසේක. කලින් පැතිරී ඇති කීර්තිය නිසා නුවර වැස්ෙසෝ පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ ෙදස බලබලා ස්තුති කළහ. පණ්ඩිතෙයොද රජවාසලට ෙගොස් ෙදොරටුපාලයන් අත දන්වා යවා දහසක් කුමරුවන් සමග රජු සමීපයට ෙගොස් සිටිෙසේක. රජ්ජුරුෙවෝද ඔහු සමඟ මිහිරි කතාෙකොට පණ්ඩිතෙයනි සුදුසු අස්නක් බලා හිඳුවයි කීහ. පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ පියාණන් දෑ මූණ බැලූෙසේක. එවිට පියාෙණෝ අස්ෙනන් නැගී පණ්ඩිතෙයනි ෙම් අස්ෙන් සිටුවයි කීහ. පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ පියා උන් අස්ෙනහි වැඩ උන්ෙසේක. එවිටම ඒ අසලම සිටි ෙසේනක, පුක්කුස, කාවින්‍ද, ෙදවින්‍ද පණ්ඩිතවරු සතර ෙදනාද ෙසසු නුවණැත්තහුද අත්ෙලන් අත්ල ගසා මහත් ෙකොට සිනාසී ෙම් නුවණ නැති ෙකෙනකි. තම පියා අස්ෙනන් නගා ෙතෙම් අස්ෙන් හුන්ෙන්ය. ෙමොහු නුවණැතියන් කියන්ට යුක්ති නැතැයි පරිභව කළහ. රජ්ජුරුෙවෝ දුර්මුඛ වූහ. එවිට මෙහෞෂධ පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ රජ්ජුරුවන් අමතා කිෙමක්ද? ෙද්වයන් වහන්ස කනස්සළු ෙසේක්ද? එෙසේය පණ්ඩිතෙයනි පියාණන් අස්ෙනන් නඟා උන් ෙහයිනැයි කීහ. කිෙමක්ද ෙද්වයන් වහන්ස ඔබවහන්ෙසේ හැම තන්හිම පුතුන්ට වඩා පිෙයෝම උතුම්හයි කියන ෙසේක්දැයි විචාළෙසේක එෙසේය පණ්ඩිතෙයනි කීහ. ඉක්බිති පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ රජ්ජුරුවන් අමතා ඔබ වහන්ෙසේ අපට අශ්වතරෙයකු ෙහෝ ෙශේෂ්ඨතරෙයකු ෙහෝ එවන්නැයි අසුන් යවනලදුෙද් ෙව්දැයි කියා හුනස්ෙනන් නැගී මානවකයන් බැඳෙගන ආ ෙකොටළුවා ෙගන්වා ෙගන රජ්ජුරුවන්ෙග් පාමුල තබාල ෙද්වයන් වහන්ස ෙම් ෙකොටළුවා ෙකෙතක් අගීදැයි විචාළෙසේක. රජ්ජුරුෙවෝ ඉදින් උපකාර ඇත්ෙත් වී නම් අටමස්සක් අගෙන්යයි කීහ. මූ නිසා ෛසන්‍ධව කුලෙයහි ෙවළඹ බඩ උපන් අජාතීය අශ්වයා ෙකෙතක් අගීදැයි විචාළෙසේක. පණ්ඩිතෙයනි අගය නැතැයි කීහ. ෙද්වයන් වහන්ස කුමක් ෙහයින් එෙසේ කියන ෙසේක්ද? ඔබතුමා දැන් හැමතැනම පුතුන්ට වඩා පිෙයෝම උත්තමහයි කියන ලද්ෙද්ෙව්ද? ඉදින් එය සැබෑවීනම් ඔබතුමාෙග් වාදෙයහි අජානීය අශ්වයාට වඩාjathakakatha.org/newhome/index.php?v… 16/49
 17. 17. 2010-02-11 529 උම්මග්ග ජාතකය ෙකොටළුවා උතුම් වන්ෙන්ය. කිෙමක්ද ෙද්වයන් වහන්ස ඔබතුමාෙග් පණ්ඩිතවරු ෙමපමණකුත් දැනගන්නට අසමර්ථව අත්පුඩි ගසා සිනාෙසන්නාහ. ඔබ පණ්ඩිතවරුන්ෙග් නුවණ විෙශේෂය ආශ්චය්ය. ඔබතුමා ෙකොයින් මුත් ෙසොයාගත් ෙසේක්දැයි පණ්ඩිතවරු සතරෙදනාට පරිභව ෙකොට රජ්ජුරුවන්ට ගදභ පශ්නෙයහි එම කාරණා ගාථාවකින් කියා ෙද්වයන් වහන්ස පුතුනට වඩා පියාෙණෝ උතුම්නම් මපියාණන් ඔබතුමාට වැඩ පසස්නා පිණිස ගත මැනව. ඉදින් පියන්ට වඩා පුතෙයෝ උත්තමෙයෝනම් මා ඔබතුමා සමීපෙයහි රඳවාගත මැනවයි වඳාලෙසේක. රජ්ජුරුෙවෝ ඇතුළු සියළු රාජ පෂද් පණ්ඩිතයන් විසින් පශ්නය මනාෙකොට කියන ලදැයි ඔල්වර හඬ සහ සාධුකාර පැවැත්වූහ. ෙසේනකාදී පණ්ඩිතවරු සතරෙදන දුර්මුඛ වූහ. (මෙහෞෂධ පණ්ඩිතයන් හා සමාන මව්පිය ගුණදත් අන් උතුෙමක් නැත) එෙසේ වුවද පියාණන් අස්ෙනන් නගා තමා ඒ අස්ෙන් වැඩඋන්ෙන් පියාණන්ට අවමානයක් පිණිස ෙනොවන්ෙන්ය. රජ්ජුරුවන් විසින් අශ්වතරෙයකුෙග් ෙශේෂ්ඨතරෙයකු එවන්ෙන්යයි අසුන් යවන ලද ෙහයින් ඒ පැනය විසඳුන පිණිසත් තමන් නුවණැති බව හඟවන පිණිසත් ෙසේනකාදී පණ්ඩිතවරු සතරෙදනාෙග් බැබලීම නැතිකරන පිණිසත් ෙමෙසේ කළ බව දතයුතුයි. මණි පශ්න ය රජ්ජුරුෙවෝ ඉතා සතුටට පත්වම මෙහෞෂධ පණ්ඩිතයන්ෙග් ෙදමාපියන්ට ෙබොෙහෝ සතුටු පඬුරුදී පිටත්කර යවා පණ්ඩිත කුමාරයන් ෙමවක් පටන් මාෙග් පුතණුෙවෝ යයි ෙබොෙහෝ සම්පත් ෙදමින් ඇති දැඩි කළහ. දිනක් රජ්ජුරුෙවෝ පණ්ඩිතයන් විමසනු කැමතිවූහ. නුවර දකුණු වාසලට නුදුරුවූ තන්හි ෙපොකුණුෙතර එක් තල් ගසක් උඩ කවුඩු කැදැල්ලක මාණික රත්නයක් ඇත. එහි ඡායාව ෙපොකුෙණහි ෙපෙනන්ෙන්ය. ෙපොකුෙණ් මැණිකක් ඇතැයි රජ්ජුරුවන්ට දැන්වූහ. රජ්ජුරුෙවෝ ෙසේනකයන් ෙගන්වා ඒ මැණික ෙකෙසේ ගනුෙමෝදැයි විචාරා පැන් ඉස්සවා පියා ගැනීම සුදුසු යයි කී කල්හි එෙසේත් ෙකොට මැණික නුදුටුවාහ. ෙපොකුෙණහි දිය පිරී ගිය කල්හි නැවතත් මැණික ෙපෙනන්නට විය. ෙසේනකයන්ෙග් උත්සාහය නැවත නැවතත් ව ර්ථවූෙය්ය. ඉක්බිත්ෙතන් රජ්ජුරුෙවෝ මෙහෞෂධ පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ කැඳවා ඒ මැණික ගතjathakakatha.org/newhome/index.php?v… 17/49
 18. 18. 2010-02-11 529 උම්මග්ග ජාතකය හැකිදැයි විචාළෙසේක. පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ රජ්ජුරුවන් වහන්ස බැරිෙනොෙවයි වැඩිය මැනවයි ෙබොෙහෝ පිරිස සමග කැඳවා ෙගන ෙගොස් ෙපොකුණු ෙතර සිට මැණික බලන ෙසේක්මි ෙම් මැණික ෙපොකුෙණහි ෙනොෙවයි. ෙම් තල් ගහ උඩ වියයුතුයයි දැන ෙද්වයන් වහන්ස පැන්තලියක් ෙගන්වා බැළුව මැනව එහිද මැණික ෙපෙනයි. ෙම් ඇත්ෙත් ඡායාවක්ය. මැණික වනාහි ෙම් තල්ගස උඩ කවුඩු කැදැල්ෙල්ය. මිනිසකු නංවා ගත මැනවයි වදාළෙසේක. රජ්ජුරුෙවෝ මිනිසකු නංවා මැණික ෙගන ෙබොෙහෝ පීතියට පත්ව ෙසේනක පණ්ඩිතයන්ෙග් කියාවට ගරහා රජ්ජුරුවන් කරපැළදි රන් ලක්‍ෂයක් වටිනා මුත්හර දී කුමාරවරුන් දහසටද මුතුපට බැගින්දී රාජෙසේවයට එනවිට ඒවා පැළඳෙගන පැමිණිය යුතුයයි සම්මත කළහ. කකණ්ට පශ්න ය නැවත දිනක් රජ්ජුරුෙවෝ පණ්ඩිතයන් සමඟ උයනට යන්ෙන් ෙතොරෙණ් සිටි එක් ෙබොෙහොෙඬක් එන්නාවූ රජ්ජුරුවන් දැක වහා බිමට බැස වැදෙහොත්ෙත්ය. ඒ දුටු රජ්ජුරුෙවෝ පණ්ඩිතෙයනි ෙම් ෙබොෙහොඬා කුමක් ෙකෙර්දැයි විචාළහ. ෙද්වයන් වහන්ස නුඹවහන්ෙසේට ෙසේවය කරන්ෙන්යයි වදාළෙසේක. රජ්ජුරුෙවෝ එෙසේවීනම් ඕහට වස්තුවක් ෙදමි. කුමක් දියයුතුදැයි විචාළහ. ෙද්වයන් වහන්ස රත්රන් වියැට සමාරක් පමණ වටිනා මස්දීම සුදුසු යයි වදාළෙසේක. රජ්ජුරුෙවෝ එෙසේවිනම් තවත් වැඩිය ෙදමියි රත්රන් ෙදවියැට සමාරක් අගනා මස් ෙගනහැර ෙදවයි කියා එක් පුරුෂෙයකුට නියම කළහ. ඒ පුරුෂයාත් ඒ නිෙයෝගය පරිදි දිනපතා මස් ෙගන ෙබොෙහොඬාට ෙදන්ෙන්ය. ඒ පුරුෂයා එක් දවසක් ෙපොෙහොය දිනෙයහි රාජසම්මත ෙහයින් මස් ෙනොලැබ ෙදවියැට සමාරක් පමණවූ රත්රන් මැදින් විද ෙබොෙහොඩාෙග් කෙර් බැන්ෙද්ය. ෙබොෙහොඬාට ඒ රත්රන් මාලය නිසා මානෙයක් උපන්ෙන්ය. නැවත දිනක් රජ්ජුරුෙවෝ උයනට ගියහ. ඒ ෙබොෙහොඬ ෙතෙම් රජ්ජුරුවන් එන්නවුන් දැක වස්තුව නිසා උපන් මානය කරණෙකොට ෙගන ෙව්ෙද්හෙයනි වස්තුව ඇත්ෙත් ෙතොපට පමණක් ෙනොව මමත් වස්තු ඇත්ෙතමි. රජ්ජුරුවන් හා සමඟ තමා සම කරන්ෙන් ෙතොරණ අගින් ෙනොබැස එහිම හිස සලමින් වැදෙහොත්ෙත්ය. ඒ දුටු රජ්ජුරුෙවෝjathakakatha.org/newhome/index.php?v… 18/49
 19. 19. 2010-02-11 529 උම්මග්ග ජාතකය මෙහෞෂධ පණ්ඩිතෙයනි ෙම් ෙතෙම් ෙපරෙසේ අද ෙනොබස්ෙන්ය. කුමක් ෙහයින් මානය ඇතිවීදැයි ගාථාවකින් විචාළහ. පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ ෙපොෙහෝ දවස් මස් නැති ෙහයින් රාජපුරුෂයා විසින් තමා කරබැඳි රත්රන් ෙදවියැට සමාර නිසා මානය ඔහුට වියයුතුයයි දැන එය ගාථාවකින් කියන ෙසේක්. ෙනොලත් විරූ වස්තුව ලදින් මමත් මා පමණ වස්තුව ඇත්ෙතමි. ෙව්ෙද්හ රජුනි ෙතොපට වඩා මා අඩු කිෙමක්දැයි ඉක්ම සිතන්ෙන්යයි ෙම් කකණ්ටක පශ්නය විසඳා වදාළෙසේක. රජ්ජුරුෙවෝ ෙබොෙහොඬාට මස් ෙදන්නට නිෙයෝග කළ පුරුෂයා ෙගන්වා පණ්ඩිතයන් කීවා සැබෑදැයි විචාළහ. ඒ වූ පරිද්ෙදන්ම කීෙය්ය. කිසිවකුෙගන් ෙනොවිමසා සියල්ල බුදු මුවින් ෙමන් ෙබොෙහොඬාෙග් අදහස දන්නා ලදැයි වඩ වඩාත් පැහැද පණ්ඩිතයන්ට සතර වාසල ලබන සුන්වත් අය දුන්හ. ෙබොෙහොඬා ෙකෙරහි කිපුණු රජ්ජුරුෙවෝ තමන් කළ නිෙයෝගය අත්හළහ. ඒ පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ එය සුදුසු ෙනොෙව්යයි නැවතත් නියම කළහ. සිරිකාලකන්ණි පශ්න ය මියුළු නුවර වැසි පිංගුත්තර නම් ළදරුෙවක් තක්සලා නුවරට ෙගොස් දිසාපාෙමොක් ආචාරීන් සමීපෙයහි ශිල්ප උෙගන නිමවූෙය්, සිරිත් ෙලස ආචාය්යවරයා තමාෙග් ෙදවඟනක් බඳු දියණියද කැඳවා ෙගන යවයි ඔහුට පාවා දුන්නාහ. ඔහු නමින් පිංගුත්තර වුවද පින් නැත්ෙතක. කාලකණ්ණිය. කුමාරිකාව මහ පිණැත්තීය. ඈ ෙකෙරහි සිත ෙනොඇළුන මානවකයා ඈ නුරුස්ෙන් ආචාරීන්ෙග් බස් අකමැත්ෙතන් ඉවසා රාතීෙයහි සකස් කර දුන් මංගල යහෙනහි සැතපීහ. කුමාරිකාව අවුත් ඇඳට නැෙගන්නාහාම මානවකයා ඇඳින් බැස බිම වැදෙහොත්ෙත්ය. කුමාරිකාවද ඇඳින් බැස ඔහු සමීපයට ගිය විට ඔහු එතනින් නැගිට ඇඳට යන්ෙන්ය. ෙමෙසේ ඇඳට බිමට යාෙමන් ෙවෙහසට පත් කුමාරිය ඇෙඳහිම සැතපුනීය. ඒ කාලකණ්ණියා බිම වැදෙහොත්ෙත්ය. ෙමෙසේ සතියක් ආචාරීන්ෙග් නිවෙසහි සතියක් යවා ඈ ෙකෙරහි ෙසෙනෙහ නැතිවත් ආචාරීන්ෙග් බස පැහැර ෙනොහැරිය හැකි බැවින් ඈ තමාෙග් නුවරට කැඳවා ෙගන නික්මුෙණ්ය. අතර මගදී කිසි කතාබහක් පමණ කුදු නැති මියුළුනුවරට පැමිණිෙය් පලගත් දිඹුල් ගසක් දැක සාදුකින් පීඩිතවූෙය් ගසට නැගීලාjathakakatha.org/newhome/index.php?v… 19/49
 20. 20. 2010-02-11 529 උම්මග්ග ජාතකය දිඹුල් කඩාෙගන කන්නට වන. කුමාරිකාවද සා දුකින් පීඩිත වූෙය් මටත් ෙදවයි ඇයදීය. ඇයි තිට අත්පා නැද්ද? ගසට නැගී දිඹුල් කඩාෙගන කවයි කීහ. සා දුකට වඩා දුකක් නැති ෙහයින් කුමාරිකාවද ගසට නැග දිඹුල් කඩාෙගන කන්නටවන. මානවකයාත් ඈ ගසට නැගී බව දැන වහා ගසින් බැස ගසවට කටු ගසාලා කාලකණ්ණියා ෙකෙරන් මිදිනියි කියාලා නුවරටම පැනගිෙය්ය. කුමරිය ගසමුල කටු ෙහයින් බැසපීයන්ට ෙනොහැකිව උඩම හුන්නීය. ඉක්බිත්ෙතන් රජ්ජුරුෙවෝ එදවස් උයන්ෙකළි ෙකළ සවස්ෙව්ෙල් නුවරටම වදනාහු දිඹුල් ගස උන් කුමාරිකාව දැක ඈ පිළිබඳව සිත් ඇතිව පුරුෂයන් ඇත්ත නැත්ත විචාරා පාවාදුන් ස්වාමියා පලාගිය බව අසා කුමාරිකාව ගඟින් බස්වා ඇතුපිට නංවා ෙගන මාළිගාවට ෙගන ෙගොස් රුවන් රැසක් පිට සිටුවා අගෙමෙහසුන් කළහ. ඈ රජ්ජුරුවන්ට පියය. මන වඩිති. දිඹුල් ගසදී දුටුබැවින් උදුම්බරා ෙද්විය යි පසිද්ධ වූහ. දිනක් රජ්ජුරුෙවෝ උයන් ෙකළියට යන පිණිස ගම්වැස්සන් ලවා මාගය ඉදිකරවූහ. පින්ගූත්තරයාද රාජසම්මත බැවින් ෙමෙහවර කරන්ෙන් කැසපට කවාෙගන උදැල්ලකින් මග නසින්නටවන. මාගය සාදා නිමවන්නට ෙපර රජ්ජුරුෙවෝ උදුම්බරා ෙද්වීන් සමග මංගල රථෙයන් උයන් ෙකළියට නික්මුණාහ. උදුම්බරා ෙද්විය මාර්ගය සසිමින් සිටි ඒ කාලකණ්ණියා දැක ෙමබඳු සම්පතක් දරාගත ෙනොහැකි වීයයි ඌ දිසාව බලමින් සිනාසුනාහ. රජ්ජුරුෙවෝ බිසවුන් සිනාෙසනවා දැක කිපී කුමක් නිසා සිනාෙසන්ෙනහිදැයි විචාළහ. බිසව ඊට ෙහේතුව ඇතිසැටිෙයන් කීවාය. රජ්ජුරුෙවෝ තී කියන්ෙන් ෙබොරුය. අනික් පුරුෂයකු දැක තී සිනාසුෙන්ය. තී මරමියි කඩුව ෙකොපුෙවන් ඇදගත්හ. බිසව භයපත්ව ෙද්වයනි යළි පණ්ඩිතවරුන් විචාළ මැනවයි කීහ. රජ්ජුරුෙවෝ ෙසේනකයන් අතින් විචාළහ. ෙද්වයන් වහන්ස මැෙග් බස් ෙනො අදහමියි කවෙරක් නම් ෙමබඳු ගැහැණියක් හැරපියා නැගීෙය්දැයි කීහ. බිසව ෙසේනකයන්ෙග් බස් අසා වඩාත් බියවූහ. ඉක්බිති රජ්ජුරුෙවෝ ෙසේනකයා කුමක් දනීද? මෙහෞෂධ පණ්ඩිතයන් විචාරමියි සිතා පණ්ඩිතයන් අමතා ගාථාවකින් විචාරන්නාහු ස්තීයක් ෙතොෙමෝ අධික රූ ඇත්තීද ආචාරශීලී වූද ඈ පුරුෂෙයක් ෙනොකමැත්ෙත්ල. ෙතපි ඒ අදහව්දැයි විචාළහ. එබස් අසා ෙද්වයිනි මම අදහමි. පුරුෂයා ෛදවය නැත්ෙත් වී නම් ශී කාන්තාවද කාලකණ්ණියාද යන ෙමොහු ෙදෙදනා මුහුද එෙතර ෙමෙතර ෙසේද අහස හා ෙපොළව ෙසේද එක් ෙනොෙවතියි වදාළහ. රජ්ජුරුෙවෝ ඒ අසා සතුටට පත්ව පණ්ඩිතෙයනි ඉදින් ෙතපි අද ෙමතන නැත්තාහු නම් අනුවණ ෙසේනකයාෙග් බස් අසා ෙමබඳු ගැහැණු රුවණක් ෙනොලද්ෙද් ෙවමියි. මසු දහසක් පූජා කළහ. ඉක්බිති බිසව රජ්ජුරුවන් වැඳjathakakatha.org/newhome/index.php?v… 20/49
 21. 21. 2010-02-11 529 උම්මග්ග ජාතකය ස්වාමීනී ෙම් පණ්ඩිතයන් නිසා මාෙග් දිවි ලද්ෙද් ෙවමි. එබැවින් ෙමොහු මාෙග් මලනු තනතුෙරහි තබා ගැනීමට අවසරය ෙදනු මැනවි. ෙමොහු හැර කිසි මිහිරි රසයක් අනුභව ෙනොකරමි. කැමති ෙව්ලාවක වාසල් ෙදොර හරවා පණ්ඩිතයන්ට මිහිරි රසයක් යවන්නට ලබන වරයක් ගතිමියි වර ලබාගත්හ. ඵළක පශ්න ය එක් දවසක් රජ්ජුරුෙවෝ එක් එළුවකු හා බල්ලකු හිතමිතකමින් වාසය කරනවා සී මැඳුරු කවුළුෙවන් දුටහ. දිනක් එළුවා ඇත්හළ තුලට ෙගොස් ඇතුන්ට ලාලූ තණ අනුභව ෙකොට ඇත්හලයාෙගන් පිට අවුරා පහරක් ලබාෙගන ෙව්දනාෙවන් මිරිකි මිරිකී ෙගොස් රජෙගයි අගුෙව් වැද ෙහොත්ෙත්ය. එදවස්ම බල්ලාත් මුළුතැන්ෙගට ෙගොස් මාංශ අනුභව ෙකොට අරක්කැමියාෙගන් පහර කා ෙව්දනාව විදිමින් එන්ෙන් ෙකඳිරිගාමින් පසුවන තම මිත එළුවා දැක සබඳ දැන් ඉතින් ෙකෙසේ ජීවත්වෙමෝදැයි කීහ. එළුවා කියන්ෙන් මිතය ෙතොප තණ ෙනොකන බැවින් ෙතොප ගැන සැකෙයක් නැත. ඇත්හළට ෙගොස් එහි හැසිර අවසරයක් බලා තණ කට්ටයක් රැෙගන එව. මා ගැනද සැක ෙනොකරන බැවින් මමද මුළුතැන්ෙගයි හැසිර අවසරයක් බලා මස් කැටියක් රැෙගන එන්ෙනමි. එය ෙතොපට අනුභව කරත හැක. ෙම් නියාෙයන් අපි ෙදෙදනා ජීවත්වන්නෙමෝෙව්දැයි කීහ. උන් ෙදෙදනා ෙමෙසේ සැපෙසේ ෙවෙසති. රජ්ජුරුෙවෝ උන්ෙදන්නාෙග් මිත ධමය දැක මා විසින් ෙනොදුටු විරූ කාරණයක් දුටුෙවමි. ෙමොහු ෙදන්නා ඔවුෙනොවුන්ට පස මිතුරුවත් එකට වාසය කරති. ෙම් කාරණය අලලා පැනයක් ෙගොතා පණ්ඩිතවරු පස්ෙදනාෙගන් අසා ඒ ෙනොදත් ෙකෙනකුන් රටින් යවන්ෙනමි. දත් ෙකෙනකුන්ට උපකාර කරන්ෙනමි. අද ෙව්ලා මදව ගිෙය්ය. ෙසට ෙසේවයට ආකල විචාරන්ෙනමියි සිතූහ. ෙදවන දින ෙසේවයට අවුත් උන් කල්හි ගාථාවකින් ෙම් සත්ව ෙලෝකෙයහි කිසි විශ්වාසෙයක් නැති පසමිතුරු වූ ෙදෙදෙනක් සබඳවූහ. මිත ධමය පවත්වමින් ඇවිදිනාහ. එයට කරුණු කිෙමක්දැයිjathakakatha.org/newhome/index.php?v… 21/49
 22. 22. 2010-02-11 529 උම්මග්ග ජාතකය කීහ. අද ෙපරවරු ෙව්ෙලහි ෙම් පැනය ෙනොවිසඳන්නහු නම් ෙතොප හැම ෙදනම රටින් ෙනරපන්ෙනමි. නුවණ නැත්තවුන්ෙගන් මට පෙයෝජණ නැතැ” යි කීහ. ෙසේනකෙයෝ මුල් අසුෙනහි හුන්හ. මෙහෞෂධ පණ්ඩිතෙයෝ ෙකළවර අසුෙනහි වැඩ උන්ෙසේක. උන්වහන්ෙසේ ඒ පැනය පරීක්‍ෂා ෙකෙරමින් අත්ථෙනොදැන “ ෙම් රජෙතෙම් ෙබොළඳ ගුණ ඇත්ෙත්ය. ෙම් පැනය සිතා ෙගන දැනගන්ට ෙනොෙපොෙහොසත. ඔහු විසින් කිසිවක් දක්නා ලදැයි සිතා එක දවසකට අවසර ලබන්ෙනම් වීනම් ෙම් පැනය දැනගනිමි යි සිතූෙසේක. ෙසේනකාදී පණ්ඩිතවරු සතරෙදන අඳුරු ගබඩාවකට වන්නවුන් ෙමන් කිසිවක් නුදුටුවහ. එබැවින් රජ්ජුරුවන් වැඳ එක්දිනයකට අවසර ලබාෙගන ගියාහ. මෙහෞෂධ පණ්ඩිතෙයෝද හුනස්ෙනන් නැගී උදුම්බරා ෙද්වීන් සමීපයට ෙගොස් ෙද්වීන්වහන්ස අද ෙහෝ ඊෙය් රජ්ජුරුෙවෝ ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවක් ෙකොතැන සිටිෙයෝ” දැයි විචාළෙසේක. ෙසේනකාදී පණ්ඩිතවරු සතරෙදන අඳුරු ගබඩාවකට වන්නවුන් ෙමන් කිසිවක් නුදුටුවහ. එබැවින් රජ්ජුරුවන් වැඳ එක් දිනයකට අවසර ලබාෙගන ගියාහ. මෙහෞෂධ පණ්ඩිතෙයෝද හුනස්ෙනන් නැගී උදුම්බරා ෙද්වීන් සමීපයට ෙගොස් ෙද්වීන්වහන්ස අද ෙහෝ ඊෙය් රජ්ජුරුෙවෝ ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවක් ෙකොතැන සිටිෙයෝ” දැයි විචාළෙසේක. මලණ්ඩ සී මැදුරු කවුළුෙවන් පිටත බලමින් සක්මන් කළහයි බිසව කීහ. ඉක්බිති පණ්ඩිතයන් වහන්ෙසේ රජ්ජුරුවන් ෙම් දිසාෙව් කිසිවක් දක්නාලද වන්ෙන්යයි සිතා ඒ ස්ථානයට ෙගොස් පිටත බලා එළුවාෙග් හා බල්ලාෙග් කියාව දැක ෙම් ෙදෙදනා ගැනම ෙම් පැනය සලකන ලදැයි සනිටුහන් ෙකොට ෙගන ෙගට වැඩිෙසේක. පුක්කුසාදී වූ අනික් තුන්ෙදනාට පශ්නය විසඳා ගත ෙනොහැකිව එක්ව පැනය ෙනොවිසඳු කල්හි රජ්ජුරුෙවෝ කිෙපති. කුමක් කරෙමෝද? අපට වර්ෂයක් සිතුවත් ෙමහි අදහස ෙනොවැටෙහයි. මෙහෞෂධ පඬිතුමා ෙමය සත සහශ ගුණෙයන් සිතා නිමවා ඇත. උන් සමීපයට යම්හයි එහි ෙගොසින් එකත්පස්ව සිට පණ්ඩිතෙයනි◌ෟ නුඹවහන්ෙසේ විසින් පැනය විසඳන ලදදැයි විචාළහ. උන්වහන්ෙසේ මා පැනය ෙනොවිඳනකල්හි භුවනතෙය් අනික් කවෙරක් විසඳන්ෙන්ද? එෙසේය පැනය සිතන ලදැයි වදාළෙසේක. අනික් පණ්ඩිතවරු සතරෙදන එෙසේවීනම් අපටත් වදාළ මැනවයි කීහ. මහාකරුණා ගුණෙයන් යුතු මහතාෙණෝ” ඉදින් මම මුන් සතරෙදනාට පැනය ෙනොකිෙයන්නම් රජ්ජුරුෙවෝ ෙම් ජඩ ෙකොල්ලන් සතර ෙදනාවම රටින් ෙනරපනාහ. මට සත්රුවනින් පුදන්නාහ. එය මාෙග් කරුණාවට තරම් ෙනොෙව්යයි උන් ෙකෙරහි කරුණාෙවන් උන් මිටි අසුන්වල හිඳුවා තමා ෙදසටjathakakatha.org/newhome/index.php?v… 22/49